ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่มอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม (ฉะบับจำลอง) ให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 14th, 2020, หมวด ข่าวเด่นวันนี้

ที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีมอบเอกสารรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม (ฉะบับจำลอง) แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ โดยมีนางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษาเอกสารรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม (ฉะบับจำลอง) ซึ่งพระพินิจธนากร และหลวงศรีประกาศ ซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ รับไว้เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๔๗๗ ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จึงได้ประสานกับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ นำไปเก็บรักษาเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาอ้างอิง โดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ จะได้นำไปเผยแพร่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ประชาชนเข้าชมหรือศึกษาประวัติของชาติต่อไป


จากการสืบค้นเบื้องต้น ได้ความว่า หลังจากที่ประเทศไทยได้มีการเลือกตั้งทั่วไปในปี ๒๔๗๖ รัฐบาลในขณะนั้นได้จัดให้มีการจำลองรัฐธรรมนูญขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีทั้งสิ้น ๗๐ ฉบับ และได้มอบให้แก่ผู้แทนราษฏรแต่ละจังหวัดนำไปประดิษยฐาน ณ หน้าศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อเป็นที่สักการะบูชา และจัดให้มีการเฉลิมฉลองขึ้น สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ พระพินิจธนากร และหลวงศรีประกาศ ซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ขณะนั้น เป็นผู้แทนรับมอบไว้เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๔๗๗

แท็ก คำค้นหา