ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มช.ภูมิใจรอบปี ยุทธศาสตร์ 3 ด้านประสบความสำเร็จ ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก นามพระราชทาน “พรหมจุฬาภรณ์”

  เมื่อ: วันเสาร์, ธันวาคม 14th, 2019, หมวด ข่าวเด่นวันนี้

มช.แถลงข่าวรอบปี ประสบความสำเร็จทั้งด้านนวัตกรรม วิชาการงานวิจัยใหม่ ๆ โดยเฉพาะการสร้างข้าวสายพันธุ์ใหม่
เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0 ด้านทันตกรรมรากฟันเทียม การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ได้รับพระราชทานนาม “พรหมจุฬาภรณ์” เป็นต้น “หมอนิเวศน์” ภูมิใจรอบปีมุ่งยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้าน ทั้งสิ่งแวดล้อม-พลังงาน ด้านอาหารและสุขภาพ-การดูแลผู้สูงอายุ และด้านล้านนาสร้างสรรค์ในปีหน้าจะทำต่อ พร้อมกับปรับเปลี่ยนช่วงวันเปิดเทอมใหญ่กลับมาเหมือนเดิม
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ นักวิชาการได้ร่วมแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนการขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยดีตลอดมา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้รายละเอียดและตอบข้อซักถามในด้านต่างๆ พร้อมทั้งตั้งบู้ธขนาดย่อมแสดงผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการแพทย์ การเกษตร การศึกษา อาทิ การศึกษาวิจัยพันธุ์ข้าวใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0 ซึ่งทดลองเพาะปลูกที่ จ.ราชบุรี เป็นพันธุ์ มช.10-1 ให้ผลผลิตกว่า 2 พัน กก./ไร่ มิติใหม่เพื่อการศึกษา พัฒนาคนทุกช่วงวัยกับการตั้ง “วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช.” การสร้างรากฟันเทียม เพื่อช่วยเหลือผู้มีปัญหาด้านทันตกรรม การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกที่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับพระราชทานนาม “พรหมจุฬาภรณ์” เป็นต้น


ทั้งนี้ ในปี 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะปรับเปลี่ยนการเปิดการเรียนการสอนให้กลับมาเหมือนเดิม หลังจากได้ใช้ระบบการเปิดเรียนแบบอาเซียนแล้วประสบปัญหาต่างๆ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบแล้วโดยเปิดเรียนมิถุนายนเป็นต้นไป ส่วนการรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีจะเปิดรับกว่าหมื่นคน เปิดรับ 5รอบ ขณะนี้รอบแรกเปิดรับไปแล้วมีหลักสูตรใหม่ๆเกิดขึ้นอีก 7 หลักสูตร เพื่อตอบโจทย์ในการเข้าสู่สังคมยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โดยตั้งแต่ต้นปีมีกิจกรรมต่างๆ เป็นอันมาก โดยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 54 จะมีขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2563 และวันที่ 31 มกราคม 2563 จะมีงานเฉลิมฉลอง55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณศาลพระภูมิ-ศาลาอ่างแก้ว-ลานสังคีต มช. ภายในงานพบกับ Alumni Walking Street ชิมอาหารอร่อยกว่า 30 ซุ้ม กิจกรรม Meet & Greet กับนักศึกษาเก่าที่มีชื่อเสียง ชมขบวนวิจิตรแห่งหิมพานต์ และไฮไลท์สุดยิ่งใหญ่ การแสดงละครเพลง (The Musical) “ขวัญข้ากลับมา มช.” บรรเลงดนตรีโดย CMU Alumni Band and Orchestra และนักแสดงกว่า 100 ชีวิต เป็นต้น ซึ่งงานนี้จะมีชาว มช.ทุกรุ่นเข้าร่วมงานหลายพันคน


ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปี 2562 ถือว่าประสบความสำเร็จในหลายด้าน ตามยุทธศาสตร์เชิงรุกระยะ 4 ปี ซึ่งเน้นการบูรณาการพันธกิจหลัก 3 ด้าน คือ การจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการตามศักยภาพที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการเป็นพลเมืองโลกที่คำนึงถึงประเด็นสำคัญของประเทศและโลก สามารถทำงานเพื่อสังคมหรือสร้างธุรกิจใหม่บนพื้นฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมได้ และภายใต้การบูรณาการตามศักยภาพเชิงรุกของมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ และด้านล้านนาสร้างสรรค์ โดยในปี 2563 ก็จะดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างธุรกิจเกิดใหม่ สร้างผู้ประกอบการใหม่ สนับสนุนศักยภาพของ SMEs และนำศักยภาพจากยุทธศาสตร์เชิงรุกทั้ง 3 ด้าน สู่การพัฒนาและยกระดับของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงการร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนเพื่อสร้าง Smart City ย่านถนนนิมมานเหมินท์ และสิริมังคลาจารย์ด้วย.

แท็ก คำค้นหา