ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่หารือการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งวงเงิน 5,800 ล้าน ขอสนับสนุนจากรัฐบาล

  เมื่อ: วันศุกร์, มิถุนายน 5th, 2020, หมวด ข่าวเด่นวันนี้

เชียงใหม่หารือการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อพิจารณาการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดเชียงใหม่
วันนี้ (4 มิ.ย. 63) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี นายคมสัน สุวรรณอัมพา และนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณาการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้เห็นชอบกรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ ในการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนด เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยให้หน่วยงานที่ต้องการรับงบประมาณเสนอโครงการผ่านกลไกพิจารณาของคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ ก.บ.จ. ก่อนที่จะเสนอโครงการให้แก่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาต่อไป 


ซึ่งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองฯ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกำกับดูแลการเสนอโครงการให้เหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามกลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เสนอโครงการทั้งหมด 368 โครงการ แบ่งเป็นโครงการของส่วนราชการต่าง ๆ 320 โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งหมดกว่า 4,800 ล้านบาท และเป็นโครงการของจังหวัดเชียงใหม่ 48 โครงการ เป็นเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท รวมทั้งสองส่วนกว่า 5,800 ล้านบาท โดยมีโครงการที่น่าสนใจ อาทิ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ โครงการ Lanna Gastronomy คิดถึงเชียงใหม่ และ โครงการท่องเที่ยวจริตชีวิต(เชียง)ใหม่ New Normal Tourism in Chiang Mai ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้ได้ครอบคลุมทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าการลงทุน และภาคการท่องเที่ยวการบริการ อันจะช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในทุก ๆ ด้าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ แต่ละหน่วยงานรับข้อคิดเห็นไปพิจารณาประกอบการดำเนินโครงการต่อไปโดยการประชุมในครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ถ่ายทอดประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบช่องทางการสื่อสารทางเฟซบุ๊กเพจ “PR Chiangmai” และเพจ “ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่” เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชน

แท็ก คำค้นหา