ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ เตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยหนาว) แล้ว 6 อำเภอ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินทันทีจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 19th, 2019, หมวด ข่าวเด่นวันนี้

เชียงใหม่ เตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยหนาว) แล้ว 6 อำเภอ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินทันทีจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยหนาว)  6 อำเภอ วันนี้ (19 ธ.ค.62) ที่  ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 9/2562 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจาก 25 อำเภอ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อพิจารณาเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 กรณีภัยหนาว รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านพืช ปศุสัตว์ และด้านบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จากที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0624/ว 7504 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และขออนุมัติปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 กรณีภัยหนาว แจ้งว่า กรมบัญชีกลางอนุมัติให้จังหวัดที่ประสบภาวะอากาศหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน 3 วัน สามารถประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ได้ และให้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรได้เท่าที่จ่ายจริง คนละไม่เกิน 240 บาท ตามความจำเป็น โดยขอให้จังหวัดถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ รวมทั้งเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดอย่างเคร่งครัด 

สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น และบางแห่งประสบสภาวะหนาวจัด โดยเฉพาะบริเวณยอดดอย จากผลสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีประชาชนที่มีความต้องการผ้าห่มกันหนาว 440,338 ชิ้น/ผืน ซึ่งจังหวัดมีหนังสือขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวไปยังส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มูลนิธิ และองค์กรการกุศล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวแล้ว โดยขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาเตรียมประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยหนาว) จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ดอยเต่า อมก๋อย พร้าว แม่แจ่ม และอำเภอเชียงดาว ซึ่งมีอุณภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส และมีช่วงเวลาอากาศหนาวเย็นเกิน 3 วัน หากผู้ที่ประสงค์จะบริจาคผ้าห่มกันหนาว สามารถบริจาคได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ต่อไป สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 19 ธันวาคม 2562

แท็ก คำค้นหา