ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ทอท.นำคณะสื่อมวลชนเชียงใหม่ เยี่ยมชมท่าอากาศยานนานาชาติ เติน เซิน เญิ้ต

ทอท.นำคณะสื่อมวลชนเชียงใหม่ เยี่ยมชมท่าอากาศยานนานาชาติ เติน เซิน เญิ้ต  

15200045962651520004593910

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำคณะสื่อมวลชนเชียงใหม่ เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารท่าอากาศยาน กับท่าอากาศยานนานาชาติ เติน เซิน เญิ้ต

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา            ดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารท่าอากาศยาน ภายใต้ข้อจำกัดด้านกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก   กับท่าอากาศยานนานาชาติ เติน เซิน เญิ้ต ซึ่งเป็นสนามบินหลักที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สร้างขึ้นเมื่อปี 2473 ให้บริการในระดับนานาชาติครอบคลุมพื้นที่เวียดนามฝั่งใต้ รองรับผู้โดยสารได้ 28 ล้านคนต่อปี แต่ในปี 2560 มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการมากถึง 35.9 ล้านคน และติดอันดับ 1 ใน 50 สนามบินที่มีผู้โดยสารหนาแน่นที่สุดในโลก  การบริหารท่าอากาศยานภายใต้ข้อจำกัดด้านกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก  จึงเป็นประเด็นหลักที่ ทชม.จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับท่าอากาศยานนานาชาติ เติน เซิน เญิ้ต   สำหรับท่าอากาศยานนานาชาติ เติน เซิน เญิ้ต เป็นหนึ่งในท่าอากาศยาน ภายใต้การกำกับดูแลของ Airport Corporation of Vietnam (ACV) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารท่าอากาศยานจำนวนทั้งสิ้น 21 แห่งของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย ACV ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement: SAA) เมื่อวันที่ 22 พ.ค.58 มีท่าอากาศยานที่มุ่งเน้นในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือภายใต้การบริหารของ ACV จำนวน 4 ท่าอากาศยาน คือ ท่าอากาศยานนานาชาติ เติน เซิน เญิ้ต ท่าอากาศยานนานาชาติ     โหน่ยบ่าย ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง และท่าอากาศยานนานาชาติ ฟูก๊วก ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน อาทิ
– การเดินทางไปประชุม ACV
-AOT Executive Meeting ณ เมืองดาลัด และการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ภายใต้หัวข้อ Expansion Project และ Safety and Security
– การเดินทางไปศึกษาดูงานภายใต้หัวข้อ Expansion Project และ Safety Management System (SMS) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย และท่าอากาศยานนานาชาติฟูก๊วก
– คณะผู้แทนของ ACV เดินทางมาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับคณะผู้แทนของ ทอท.ภายใต้หัวข้อ Airport Operations และ Aeronautical and Non Aeronautical Services in the Airport
15200045775721520004603187
ปัจจุบัน ทอท.มีกลุ่มพันธมิตรท่าอากาศยานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับ ทอท.ทั้งสิ้น 11 องค์กร ใน 8 ประเทศ ครอบคลุมท่าอากาศยานนานาชาติ 15 แห่ง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ท่าอากาศยานที่เป็นพันธมิตร         ในการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing Partners) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถและนำข้อมูลมาพัฒนาท่าอากาศยาน         ของ ทอท.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ กลุ่มท่าอากาศยานแนวหน้าหรือเทียบเท่า ทอท.หรือท่าอากาศยานที่ตั้งไกลออกไป เช่น ท่าอากาศยานออสติน-เบิร์กสตอร์ม มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น (2) ท่าอากาศยานที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ของแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Sources of Best Practice) เพื่อนำแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดมาพัฒนาขีดความสามารถของ ทอท.ได้แก่ ท่าอากาศยานแนวหน้า    ที่มีความใกล้เคียงกับ ทอท.และไม่ใช่คู่แข่งโดยตรง เช่น ท่าอากาศยานมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ท่าอากาศยานอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น และ (3) ท่าอากาศยานที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Potential Future Clients) เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์สำหรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต เช่น การฝึกอบรมและบริการให้คำปรึกษา ได้แก่ ท่าอากาศยานที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยาน โดย ทอท.มุ่งเน้นที่ท่าอากาศยานในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMV) เช่น ท่าอากาศยานเนปิดอว์ และท่าอากาศยานย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นต้น
***************************************

แท็ก คำค้นหา