ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมรับอินทนิลช่อที่ 89 สู่รั้วอินทนิลบ้านหลังที่สอง ที่ให้ทั้งวิชาการและวิชาชีพ.

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 19th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.แม่โจ้ เตรียมรับอินทนิลช่อที่ 89 สู่รั้วอินทนิล
บ้านหลังที่สองที่ให้ทั้งวิชาการและวิชาชีวิต

“มหาวิทยาลัยแม่โจ้” สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีประวัติศาสตร์ทางการศึกษายาวนาน นับจากปี 2477 ถึงวันนี้มีก้าวสู่ทศวรรษใหม่ 90 ปีแม่โจ้ ได้พัฒนาปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ที่พร้อมผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “การพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา” นอกจากด้านการผลิตบัณฑิตแล้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังได้สนับสนุนและส่งเสริมด้านการวิจัยที่ต่อยอดองค์ความรู้จนเกิดเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับชาติและนานาชาติ สามารถนำไปช่วยเหลือ พัฒนาสังคมได้อย่างแท้จริง จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองให้บุตรหลานเลือกเข้ามาศึกษาต่อ ณ สถาบันการศึกษาแห่งนี้ เรียนรู้การใช้ชีวิตในบ้านหลังที่สองที่พร้อมจะให้ทั้งวิชาการและวิชาชีวิตแก่ศิษย์แม่โจ้ทุกคน

ปีการศึกษา 2567 นักศึกษาใหม่จากทั่วทุกสารทิศ ทั้งแม่โจ้-แพร่ฯ และแม่โจ้-ชุมพร จำนวนกว่า 6,500 คน กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วอินทนิล ในฐานะอินทนิลช่อที่ 89 ที่พร้อมจะเบ่งบานและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และเตรียมความพร้อมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ หลากหลายกิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2567

  • เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โครงการต้อนรับอินทนิลช่อใหม่สู่บ้านหลังที่ 2 ได้จัดเตรียมรถคอยรับ-ส่ง อำนวยความ สะดวกให้กับน้อง ๆ และพ่อแม่ผู้ปกครอง ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่ สถานีขนส่งเชียงใหม่(อาเขต) และสนามบิน เดินทางสู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และให้น้อง ๆ ได้รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ต่อไป (ข้อมูลเพิ่มเติมงานหอพัก 0 5387 3085/งานพัฒนานักศึกษาฯ 0 5387 3067-8)
  • เวลา 12.30 – 15.30 น. โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้จักและรับทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยและแนวทางการใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตลอดหลักสูตร รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (ข้อมูลเพิ่มเติม งานทุนการศึกษาฯ 0 5387 3183)
  • เวลา 18.00-22.00 น. กิจกรรมดนตรีในสวน ตลาดนัด Inthanin In Love ให้นักศึกษาได้พักผ่อนหย่อนใจ พร้อมจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากร้านค้านักศึกษา และกิจกรรมบันเทิง ณ บริเวณสนามวังซ้าย

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 – 11.00 น. นักศึกษากลุ่ม 1 ร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเวลา 13.00 – 17.00 น. นักศึกษากลุ่ม 2 ร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (ข้อมูลเพิ่มเติม งานทุนการศึกษาฯ 0 5387 3183)

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม “เดินฐานตามรอยคุณพระช่วงเกษตรศิลปการ” บิดาการเกษตรแม่โจ้ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและก่อตั้งแม่โจ้ จนได้ชื่อว่า “ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป กิจกรรม “แม่โจ้อาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Big cleaning day MAEJO Green Heart Smart University) ให้นักศึกษาใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนามหาวิทยาลัย สังคม และชุมชน

วันนที่ 27 มิถุนายน 2567

  • เวลา 05.00 – 12.00 น. นักศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรมประเพณีเดินวิ่ง แม่โจ้- สันทราย เพื่อเข้าคารวะนายอำเภอสันทราย และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องชาวอำเภอสันทราย โดยมีชาวอำเภอสันทรายมาคอยต้อนรับตลอดเส้นทางอย่างอบอุ่นตลอดสองข้างทาง
  • เวลา 15.00 – 21.00 น. นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม “กำเนิดลูกแม่โจ้” ได้เรียนรู้ วิถีแม่โจ้ ลูกแม่โจ้: เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส เรียนรู้บทเพลงประจำสถาบัน พร้อมการเชื่อมความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าแม่โจ้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ร่วมให้กำลังใจต้อนรับ อย่างอบอุ่น (ข้อมูลเพิ่มเติม งานพัฒนานักศึกษาฯ 0 5387 3067-8)

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลาอ 15.00 – 22.00 น. นักศึกษาใหม่ทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่
สู่รั้วอินทนิล มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ร่วมเจิมหน้ารับขวัญอย่างอบอุ่น รวมถึงกิจกรรมภาคบันเทิง คอนเสิร์ตพี่เพื่อน้อง พบกับศิลปินสายเลือดแม่โจ้ บิว กัลยาณี (แม่โจ้รุ่น 68) มาให้กำลังใจกับน้อง ๆ มอบความสุขสนุกสนานกับน้องใหม่
แม่โจ้ รุ่น 89 อย่างเต็มอิ่ม ณ สนามกีฬาอินทนิล

ทุกกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้นั้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ อินทนิลช่อที่ 89 ได้พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รู้จักการปรับตัวในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาเพื่อทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดตลอดหลักสูตรจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งคือเป้าหมายสำคัญของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

เพราะแม่โจ้ คือ แม่โจ้ ถึงแม้ยุคสมัยกาลเวลาจะล่วงผ่านมาจนมีอายุก้าวสู่ 90 ปี บรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ ลูกแม่โจ้
ก็ยังคงกอดคอ ประคอง ช่วยเหลือ ผลักดัน รักและผูกพัน ดูแลซึ่งกันและกันตลอดไป ช่วยกันฟูมฟักอินทนิลช่อใหม่ให้เติบใหญ่เป็นลูกแม่โจ้อย่างสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต
(**ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ)

แท็ก คำค้นหา