ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กปภ.สาขาเชียงใหม่ พร้อมให้การสนับสนุนประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่

  เมื่อ: วันเสาร์, เมษายน 11th, 2015, หมวด วัฒนธรรม

กปภ.สาขาเชียงใหม่ พร้อมให้การสนับสนุนประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ พร้อมให้การสนับสนุนประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่2

กปภ.สาขาเชียงใหม่ พร้อมให้การสนับสนุนประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่

นายมงคล วัลยะเสวี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมสนับสนุนประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประจำทุกๆ ปีที่ผ่านมา และในปีนี้สำหรับกิจกรรม ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ดังนี้
๑. การติดตั้งตู้ประปาหยอดเหรียญ ชนิดใช้เหรียญ ๕ บาท เพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว ได้มีน้ำสะอาดเล่นสงกรานต์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ เครื่อง โดยแบ่งการติดตั้งเป็น ๓ พื้นที่ ดังนี้
๑.๑ บริเวณถนนท่าแพ จำนวน ๔ จุด ๆ ละ ๒ เครื่อง คือ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน้าห้างแว่นท็อปเจริญ หน้าธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าแพ และหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ
๑.๒ บริเวณข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ หน้าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนา จำนวน ๒ เครื่อง
๑.๓ บริเวณถนนห้วยแก้ว หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว จำนวน ๒ เครื่อง
๒. การติดตั้งประปาไอหมอก ณ บริเวณสะพานนวรัฐ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยแต่เดิมบริเวณสะพานนวรัฐการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ ได้ทำการติดตั้งประปาหยาดพิรุณ แต่สำหรับปีนี้เนื่องจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือติดตั้งน้ำประปาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควัน จึงได้ทำการเปลี่ยนหัวฉีดน้ำประปาหยาดพิรุณ เป็นประปาไอหมอกแทน
๓. การติดตั้งตู้น้ำประปาดื่มฟรี เพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว จำนวน ๔ เครื่อง ณ บริเวณถนนเจริญเมือง หน้าสถานีรถไฟเชียงใหม่ ๑ เครื่อง บริเวณหน้าวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว จำนวน ๑ เครื่อง และบริเวณทางขึ้นน้ำตกห้วยแก้ว จำนวน ๑ เครื่อง
นอกจากนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) (กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ)) ได้ประเมินสถานการณ์จากปีที่ผ่านมาปัญหาภัยแล้งจะเกิดช่วงระหว่าง เดือน มีนาคม ถึงต้นเดือน มิถุนายน ของทุกปี จึงเตรียมความพร้อมการบริการน้ำประปา ในพื้นที่รับผิดชอบ ประมาณ ๑๕๐ ตร.กม. รวม ๘ อำเภอ คือ อ.เมือง อ.สันกำแพง อ.สารภี อ.สันทราย อ.หางดง อ.ดอยสะเก็ด อ.สันป่าตอง และ อ.แม่วาง ซึ่งให้บริการเป็นบางส่วนของพื้นที่ในแต่ละอำเภอ และมีสถานีผลิตน้ำประปา รวม ๔ แห่ง ประกอบด้วย ๑. สถานีผลิตน้ำป่าตัน มีกำลังผลิต ๑,๕๐๐ ลบ.ม./ชม. ใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำปิง     ๒. สถานีผลิตน้ำแม่กวง มีกำลังผลิต ๒,๒๐๐ ลบ.ม./ชม. ใช้แหล่งน้ำดิบจากเขื่อน แม่กวง ๓. สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ มีกำลังผลิต ๑,๒๕๐ ลบ.ม./ชม. ใช้แหล่งน้ำดิบจากคลองชลประทานแม่แตงและแม่น้ำปิง ๔.สถานีผลิตน้ำหน่วยบริการแม่วาง มีกำลังผลิต ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. ใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำแม่วาง รวมกำลังผลิตทั้งหมด ๕,๐๕๐ ลบ.ม./ชม. นอกจากนี้ยังได้รับน้ำมาสนับสนุนจาก กปภ.สาขาลำพูน และ กปภ.สาขาแม่ริม อีกทางหนึ่ง แต่ทั้งนี้ในบางพื้นที่อาจจะมีแรงดันน้ำไหลอ่อนในช่วงเช้าและเย็น เนื่องจากในช่วงดังกล่าวมีผู้ใช้น้ำเป็นจำนวนมาก
/กปภ.สาขาเชียงใหม
กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) เตรียมวางแผนการแก้ไขปัญหาในการช่วยเหลือประชาชน ด้วยการประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอน้ำดิบมาสำรองในการผลิตน้ำประปา เช่น สำนักชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ และมลทลทหารบกที่ ๓๓ เป็นต้น ซึ่งมั่นใจว่ามีน้ำดิบเพียงพอในการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งนี้ รวมถึงวางท่อเสริมแรงดันน้ำให้กับชุมชนที่น้ำไหลอ่อนหลายแห่ง ทั้งการจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสะอาดของ กปภ. ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากน้ำไหลอ่อน-ไม่ไหล ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) ได้ก่อสร้างสถานีผลิตน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลบ.ม./ชม. ณ บริเวณตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแบบ Mobile Plant ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม./ชม. บริเวณตำบลป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากน้ำแม่ปิงในการผลิตน้ำประปาซึ่งจะสามารถผลิตน้ำได้อย่างเพียงพอและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดเชียงใหม่ ในอนาคต

กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) พร้อมบริการให้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เลขที่ ๓๓๐ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๒๓๓๔๗๗, ๒๓๓๔๗๙,๒๓๓๔๘๐, ๒๓๔๔๗๖ ต่อ ๑๑๖, ๑๒๐, ๑๔๙ ในวันเวลาปฏิบัติงาน หรือแจ้ง Call Center หรือติดต่อผู้ประสานงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

Call Center สาขาเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓-๒๓๓๔๗๗, ๒๓๓๔๗๙, ๒๓๓๔๘๐ ต่อ ๑๑๖
นายสมพงษ์ ชูประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ โทร. ๐๘๙-๑๒๑๓๙๒๕
นายเกษม นวลดี หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ (สอบถามการให้บริการ) ๐๘๗-๑๙๓๙๗๗๙
นายประกาศิต ชะนะพันธ์ หัวหน้างานบริการฯ ๑ (น้ำไม่ไหล) โทร. ๐๘๓-๐๕๓๑๖๑๒
นายศุภชัย ภู่ทองวัฒนวงษ์ หัวหน้างานบริการฯ ๒ (ท่อแตก) โทร. ๐๘๙-๘๕๒๙๔๔๖้

แท็ก คำค้นหา