ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ชาวอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน จัดงาน “ของดีอำเภอสองแคว” ประจำปี 2565

  เมื่อ: วันอาทิตย์, กันยายน 4th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวประชาสัมพันธ์, ต่างจังหวัด‏, วัฒนธรรม

ที่ว่าการอำเภอสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน เปิดงาน “ของดีอำเภอสองแคว” ประจำปี 2565 โดยมีนายพรพิษณุ จันสวัสดิ์ นายอำเภอสองแคว กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดี ของชาติพันธุ์ ไทลื้อ มัง เมี่ยน ขมุ ถิ่น และก่อ และเพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้สืบสานประเพณี ให้ดำรงสืบไป และเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรม สร้างความสามัคคีในชุมชน

การจัดงานของดีอำเภอสองแคว” ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้สนับสนุนงบประมาณ โดย นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายทวี จิตอารีย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายจรัส ชาวริม สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตอำเภอสองแคว นายเกษม สีชมพู หัวหน้าสำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ร่วมกับประชาชนชาวอำเภอสองแคว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสองแคว ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในพื้นที่อำเภอสองแควเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ซึ่งชาวอำเภอสองแควนั้น มีวัฒนธรรมประเพณีที่มีความโดดเด่นและหลากหลายถึง 6 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทลื้อ มัง เมี่ยน ขมุ ถิ่น และก่อ การจัดงานจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปให้รู้จักและเดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอสองแควมากขึ้น รวมไปถึงการต่อยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นตนเอง ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นสืบทอดกันมา

ข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย

แหล่งที่มา : สวท.น่าน

Hashtag: #ของดีอำเภอสองแคว#กลุ่มชาติพันธุ์#องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน#อัตลักษณ์ประจำถิ่น#อำเภอสองแคว#น่าน#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา