ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม “ขับเคลื่อน 10 ชุมชนคุณธรรม ก้าวนำไทยนิยมยั่งยืน” ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม “ขับเคลื่อน 10 ชุมชนคุณธรรม ก้าวนำไทยนิยมยั่งยืน” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หวังปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของชาติ เพื่อนำไปสู่สังคมคุณธรรมอย่างแท้จริง

21

นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมสร้างกระบวนการรับรู้ สร้างแนวร่วมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม “ขับเคลื่อน 10 ชุมชนคุณธรรม ก้าวนำไทยนิยมยั่งยืน” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างแผนแม่บทฟื้นผญาล้านนาเมืองเชียงใหม่ (ปี พ.ศ.2561-2565) อันเป็นการเชื่อมวิถีปฏิบัติกิจทางศาสนาที่ตนนับถือ ไปสู่การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาต่อยอดใช้ผญาล้านนาให้เกิดการสืบทอด ใช้สอย และสร้างรายได้แก่ชุมชน อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่ตามนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล

สำหรับ กิจกรรมขับเคลื่อน 10 ชุมชนคุณธรรม ก้าวนำไทยนิยมยั่งยืน ถวายเป็นพระราชกุศลฯกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การประกาศเจตนารมณ์ แสดงพลังการขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2559-2564 , การแสดงนิทรรศการผลงานชุมชนคุณธรรมต้นแบบของจังหวัด เป็นต้น ทั้งนี้ มีข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในการขยายผลชุมชนคุณธรรม ได้แก่ 1.) ตั้งเป้าขยายผล 2.) ตั้งเป้าประกาศเป็นอำเภอคุณธรรม นำร่องของจังหวัดไม่น้อยกว่า 1 อำเภอ และ 3.)  ส่งเสริมกิจกรรรมชุมชนคุณธรรมเดิมอยู่ 125 ชุมชนให้ต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักในความสำคัญของชาติเกิดสังคมคุณธรรมอย่างแท้จริง โดยใช้คุณธรรมนำการพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมอันดีงามอย่างยั่งยืน

แท็ก คำค้นหา