ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สธ.เชียงใหม่ชวนรวมงาน มหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงใหม่ และวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

  เมื่อ: วันอังคาร, ตุลาคม 25th, 2022, หมวด Even, ข่าวประชาสัมพันธ์, วัฒนธรรม

ภญ.นฤมล ขันตีกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง พระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (รัชกาลที่ 3) การรวบรวมองค์ความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานของชาติไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้การแพทย์แผนไทยมีความเจริญ รุ่งเรือง เกิดคุณูปการแก่ประชาชนในวงกว้าง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความกตัญญูกตเวที กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นสมควรถวายพระราชสมัญญา “ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” และกำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน จะจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00-17.00 น. ณ วัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดการพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เวลา 9.00 น. และมีพิธีมอบเกียรติบัตร ได้แก่ หมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรอง ประจำปี 2565 จำนวน 18 ราย

สถานฝึกอบรมมาตรฐานด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 รางวัล พื้นที่ต้นแบบดีเด่น ด้านการแพทย์แผนไทย ระดับเขตสุขภาพจำนวน 4 รางวัล รางวัลแหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ระดับชาติ ดีเยี่ยม จำนวน 2 รางวัล ในงานพบกับการเสวนาวิชาการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ชนเผ่า นอกจากนี้ยังพบกับกิจกรรมออกบูทนิทรรศการ และความรู้จากเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จากภาครัฐและเอกชน คลินิกการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ การแพทย์พื้นบ้าน โดยชมรมสมุนไพรชาวยอง เช่น ย่ำขาง ตอกเส้น แช่เท้า พอกเข่า พอกตา โหราศาสตร์ล้านนา การดูเมื่อ ดูหมอ ยาปรับธาตุ ศาสตร์การดูแลหญิงหลังคลอด การดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย โรงเรียนและสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ชุมชน

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 053 211048-50 ต่อ 104

#มหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย#วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ#แพทย์แผนไทย#สาธารณสุขเชียงใหม่#หมอพื้นบ้าน#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา