ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สร้างพลังงาน ลดต้นทุน ลดโลกร้อน ด้วย

“เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ขนาดเล็ก”
สร้างพลังงาน ลดต้นทุน ลดโลกร้อน

 

ฟาร์มปศุสัตว์ขนาดเล็ก คือ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีจำนวนการเลี้ยงไม่สูงมาก  ถ้าเป็นสุกร ก็ไม่เกิน 500 ตัว  ไก่ไข่ ไม่เกิน 10,000 ตัว หรือ วัวนมและวัวเนื้อ ไม่เกิน 100 ตัว ซึ่งของเสียจากฟาร์มเหล่านี้  jobitel มีศักยภาพที่จะผลิตก๊าซชีวภาพได้ในปริมาณสูงสุดถึงวันละ 51 ลูกบาศก์ เมตร  ซึ่งเพียงพอที่จะนำไปใช้กับเครื่องหมุนพัดลมโรงเรือน  ทดแทนการใช้น้ำมันหรือกระแสไฟฟ้า  หรือนำไปใช้กับเครื่องสูบน้ำ และนำไปใช้กับครัวเรือน ซึ่งบางฟาร์มสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานไปได้ถึงร้อยละ 90 และ ยังลดปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้แก่  ปัญหาน้ำเสีย กลิ่นเน่าเหม็น  และแมลงวัน  นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการขายปุ๋ยชีวภาพ ที่เป็นผลผลิตจากการนำกากตะกอนส่วนที่เหลือจากการหมักก๊าซชีวภาพและน้ำที่ ผ่านการหมักมาทำเป็นปุ๋ยอีกด้วย

สำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วิจัยและคิดค้นออกแบบได้แก่ เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระบบ CD-Junior (Channel Digester-Junior) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำเสีย โดยอาศัยกลุ่มของจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้อากาศทำหน้าที่หมักและย่อยสลายสาร อินทรีย์ให้เปลี่ยนรูปไปเป็นก๊าซชีวภาพมาใช้กับฟาร์มขนาดเล็ก เพื่อบำบัดน้ำเสียภายในฟาร์ม  สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี xjobs และมีผลพลอยได้คือก๊าซชีวภาพสำหรับใช้ทดแทนพลังงาน ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับฟาร์มเป็นอย่างมาก

สนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับระบบก๊าซชีวภาพ ได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-2007 ต่อ 310 หรือ 311 โทรสาร 0-5390-3763 ในวันและเวลาราชการ