ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กรมควบคุมมลพิษ ติวเข้มผู้ประกอบการและหน่วยงานแหล่งกำเนิดมลพิษ เกือบ 300 แห่งในพื้นที่คลองแม่ข่า เชียงใหม่

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 13th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

IMG_4887 IMG_4899

กรมควบคุมมลพิษ ติวเข้มผู้ประกอบการและหน่วยงานแหล่งกำเนิดมลพิษ เกือบ 300 แห่งในพื้นที่คลองแม่ข่า เชียงใหม่

กรมควบคุมมลพิษ ติวเข้มผู้ประกอบการและหน่วยงานแหล่งกำเนิดมลพิษ เกือบ 300 แห่งในพื้นที่คลองแม่ข่า เชียงใหม่ เตรียมรับการตรวจสอบของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ย้ำจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อฟื้นคืนคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ให้แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 300 คน ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ จัดขึ้น ภายหลังมีการประชุมหารือระหว่างกรมควบคุมมลพิษกับจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นรูปธรรม และให้เกิดความยั่งยืน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดแผนการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม อาคารชุด ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านอาหาร อาคารสำนักงานของรัฐและเอกชน ที่ดินจัดสรร และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในพื้นที่ริมคลองแม่ข่า ทั้งหมด 272 แห่ง โดยจะเข้าตรวจสอบให้ครบทุกแห่งภายในปีนี้ และจากการเข้าตรวจสอบเบื้องต้นของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ร้อยละ 64 ของแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าตรวจสอบ มีการระบายน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

การสัมมนาครั้งนี้ มีทีมนักวิชาการ นักกฎหมาย มาให้คำปรึกษาแนะนำขั้นตอนทางกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ ในดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความพร้อมรับการตรวจสอบของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ซึ่งในอนาคตจะเข้าสู่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้มีคุณภาพดีขึ้น กลับมาเป็นลำน้ำที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนเมืองเชียงใหม่ต่อไป.

แท็ก คำค้นหา