ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กรมโยธาธิการและผังเมือง เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันผังเมืองโลก

  เมื่อ: วันเสาร์, พฤศจิกายน 5th, 2022, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่จะถึงนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการจัดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันผังเมืองโลก ประจำปี 2565 (World Town Planning Day 2022) ภายใต้หัวข้อเรื่อง Decoding the Future of Self – Sufficient Cities : ถอดรหัสเมืองพึ่งพาตนเอง (ผ่านระบบออนไลน์) เพื่อเป็นเวทีการขับเคลื่อนงานด้านการผังเมือง และเปิดมุมมองใหม่ๆ ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาเมืองไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตโดยการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจต่อสาธารณชนเกี่ยวกับแนวคิดนวัตกรรม และแนวทางการนำผังเมืองไปสู่การปฏิบัติ ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ตระหนักรู้ มีจิตสำนึกรับผิดชอบ มีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ที่ เหมาะสม และเป็นกลไกขับเคลื่อนให้การพัฒนาด้านการผังเมืองของประเทศไทยบรรลุผลสำเร็จ โดยมีเนื้อหาในการสัมมนามีเนื้อหาครอบคลุม 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการผังเมือง การวางผังและออกแบบเมืองเพื่อความยั่งยืน ภายใต้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการและพึ่งพาตนเอง, ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน ภายหลังสถานการณ์โควิด 19 และด้านการพัฒนาเมืองพึ่งพาตนเองอย่างสมดุล

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวน นักศึกษาและประชาชน ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา ในรูปแบบ VIRTUAL SEMINAR ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยสามารถลงทะเบียนร่วมงานสัมมนา ที่เว็บไซต์ www.worldtownplanningday.com หรือ ผ่านการสแกน QR ได้จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2299 4619 – 20

#วันผังเมืองโลก#WorldTownPlanningDay2022#ผู้ว่าเซมเบ้#ผู้ว่าเชียงใหม่#กรมโยธาธิการและผังเมือง#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา