ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กระทรวงการคลัง ไฟเขียวผลิตสุราในครัวเรือน เปิดทางรายย่อยขยายกำลังการผลิต

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤศจิกายน 8th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

กระทรวงการคลัง ไฟเขียวผลิตสุราในครัวเรือน เปิดทางรายย่อยขยายกำลังการผลิต

นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

วันนี้ (8พ.ย.65) นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ถึงกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 ว่า กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิต ได้ออกกฎกระทรวงการผลิตสุราฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีการพิจารณาอย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านของเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ ประชาชน สังคม และภาครัฐอย่างเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ให้ขยายกำลังการผลิต เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชน รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้มากยิ่งขึ้น

.

กฎกระทรวงการผลิตสุราฯ ฉบับนี้ได้เพิ่มโอกาสให้สุราชุมชนขนาดเล็กมีกำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ จากการที่ต้องใช้เครื่องจักรในการผลิตต่ำกว่า 5 แรงม้า และใช้คนงานน้อยกว่า 7 คน สามารถขยายกำลังการผลิตเป็นระดับกลาง ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตสูงกว่า 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า และสามารถใช้คนงานมากกว่า 7 คนได้ แต่ต้องไม่เกิน 50 คน ทั้งนี้ ผู้ผลิตสุราชุมชนที่มีความต้องการขยายกำลังการผลิตจากระดับเล็กเป็นระดับกลาง จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ผลิตสุราแช่หรือสุรากลั่นชุมชนขนาดเล็กมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่เคยกระทำความผิดตามกฎหมายสรรพสามิต หรือหากเคยกระทำความผิด จะต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีเช่นกัน ทั้งนี้ยังได้ยกเลิกการกำหนดกำลังการผลิตขั้นต่ำและทุนจดทะเบียนสำหรับทั้งกรณีการผลิตเบียร์เพื่อจำหน่าย ณ สถานที่ผลิต (Brewpub) และกรณีโรงงานผลิตเบียร์ขนาดใหญ่ ซึ่งจากเดิมการผลิตเบียร์เพื่อจำหน่าย ณ สถานที่ผลิต จะต้องมีขนาดการผลิตไม่ต่ำกว่า 100,000 ลิตรต่อปีและไม่เกิน 1 ล้านลิตรต่อปี กรณีโรงงานผลิตเบียร์ขนาดใหญ่ต้องมีขนาดการผลิตไม่ต่ำกว่า 10 ล้านลิตรต่อปี ทุนจดทะเบียนนั้น ต้องไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท โดยการผลิตเบียร์เพื่อจำหน่าย ณ จุดผลิต ต้องใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนั้นยังได้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาที่มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และนิติบุคคลสามารถขอใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อขาย แลกเปลี่ยน หรือดำเนินการอื่นใดโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน และต้องมีปริมาณการผลิตสุราไม่เกิน 200 ลิตรต่อปี โดยไม่ต้องเสียภาษี

.

ทั้งนี้ นายประพันธ์ สุขเข ได้ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนต่อกรณีผู้ประกอบการที่ขอใบอนุญาตเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ ว่าหลังจากการได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา จะต้องส่งตัวอย่างแก่กรมสรรพสามิตเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบหาสารต้องห้ามที่ใช้ผลิตสุรา หากตรวจสอบแล้วพบว่าคุณภาพของตัวอย่างเป็นไปตามกฎกระทรวงฯแล้ว ถึงจะเข้าสู่กระบวนการชำระภาษี และนำออกจำหน่ายต่อไป และขอเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

.

#กระทรวงการคลัง#ปลดล็อคการผลิตสุรา#สุราในครัวเรือน#สุราชุมชน#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา