ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ขอแสดงความยินดีกับ ศักดา ศิลประสิทธิ์ นั่งตำแหน่ง ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จ.เชียงใหม่

  เมื่อ: วันอาทิตย์, ตุลาคม 16th, 2022, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวสังคม, สังคม

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 11:00 น สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมประจำเดือน ซึ่งมีวาระสำคัญ ที่จะต้องคัดเลือกตำแหน่งประธานศูนย์ฯ จะหมดวาระลงในปี 2565 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกนายศักดา ศิลประสิทธิ์ เป็นประธานศูนย์ฯ ซึ่งมีวาระ 2 ปี เข้าบริหารในปี 2566 – 2567

สำหรับประวัติโดยย่อของนายศักดา ศิลประสิทธิ์

การศึกษา

– มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ

– มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

– ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานพิเศษที่ผ่านมา

– กรรมการทดสอบสำนึกฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

– ประธานคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ รายการกฎหมายชาวบ้าน

– ผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. จังหวัดเชียงใหม่ รายการ กฎหมายชาวบ้าน

– อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา สอนวิชากฎหมาย

– อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่ สอนวิชากฎหมาย

– ประธานกรรมการมูลนิธิเชียงใหม่คนละไม้คนละมือ

ความภาคภูมิใจ

– ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลมูลนิธิสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2548 ประเภทนักกฎหมายดีเด่น เสนอโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่เป้าหมาย

– เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดการยกระดับและพัฒนาศักยภาพความคิด พัฒนาศักยภาพภายในของประชาชน เยาวชน พลังชุมชน ให้เข้าถึงความเป็นประชาธิปไตยที่สวยงาม และการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบ สันติ เคารพสิทธิซึ่งกันและกันภายใต้ความเป็นประชาธิปไตย

ชัยณรงค์ อนันทปัญญสุทธิ์ รายงาน.

#ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง#สถาบันพระปกเกล้า#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา