ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คกก. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เห็นชอบ 2 (ร่าง) ประกาศ เสริมประสิทธิภาพการบริการสุขภาพปฐมภูมิ

  เมื่อ: วันศุกร์, สิงหาคม 12th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, ต่างจังหวัด‏, สังคม

คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ มีมติเห็นชอบ 2 (ร่าง) ประกาศ เรื่อง กลไกและหลักเกณฑ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีความสามารถเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. และการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหา เรื่อง ลักษณะของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการที่จะขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน และการแบ่งเขตพื้นที่ เพื่อเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การบริการสุขภาพปฐมภูมิมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

เมื่อวันที่ (11 สิงหาคม 2565) ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม พร้อมทั้งมอบรางวัลโครงการประกวดคลิปสร้างสรรค์ “ทำปฐมภูมิ แล้วได้อะไร” ระดับประเทศและเขตสุขภาพ แก่ทีมหมอครอบครัว จำนวน 14 รางวัล.ดร.สาธิต กล่าวว่า ระบบสุขภาพของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เห็นได้จากการจัดอันดับดัชนีความปลอดภัยด้านสุขภาพของโลก และในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประเทศไทยได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 5 ของโลกและอันดับ 1 ของเอเชีย ซึ่งเป็นผลมาจากการมีระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็งและเป็นพื้นฐานการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศ โดยมีกฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน มุ่งเน้นใน 3 ประเด็น คือ 1) ให้คนไทยทุกคน ทุกสิทธิสวัสดิการ เข้าถึงระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างไร้รอยต่อ 2) การพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ (Digital Health) มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน เพื่อให้ทุกคนในประเทศเข้าถึงระบบบริการ หน่วยบริการทุกระดับทุกสังกัดสามารถเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล ทางการแพทย์ และเกิดการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) การบูรณาการการเงินการคลังสุขภาพ 3 กองทุน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า ที่ประชุมฯ ในวันนี้ได้มีมติเห็นชอบ 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1) (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เรื่อง กลไกและหลักเกณฑ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีความสามารถเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. และ 2)เห็นชอบในหลักการการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหา เพื่อจัดทำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เรื่อง ลักษณะของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการที่จะขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน และการแบ่งเขตพื้นที่ เพื่อเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 โดยเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริการสุขภาพปฐมภูมิได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สำหรับการจัดตั้งกองสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นหน่วยงานระดับกองในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการอนุมัติจัดตั้งหน่วยงาน และอัตรากำลังบุคลากร ซึ่งปัจจุบันมี นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ คาดว่าจะสามารถดำเนินการยกระดับหน่วยงานให้เป็นระดับกองที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ต่อไป

Hashtag: #กองสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ#บริการสุขภาพ#ระทรวงสาธารณสุข#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา