ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง

  เมื่อ: วันเสาร์, กรกฎาคม 28th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, สังคม

001

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาครัฐ จาก พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพิธีประกาศรางวัลเกียรติคุณสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล เป็นนักบริหารและผู้นำด้านวิชาชีพการพยาบาล การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และ การบริหารองค์กรการศึกษาพยาบาลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำทางวิชาชีพ อุทิศตนทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ สติปัญญา และความสามารถในการบริหารงานอย่างแท้จริง ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลายวาระติดต่อกัน นับเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่ได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทางการสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เน้นพัฒนาด้านคุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งจะเป็นการ “สร้างคนหรือผลิตบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพทุกระดับ” ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ ออกไปรับใช้สังคมในการดูแลสุขภาวะและให้การพยาบาลอย่างมีคุณภาพ  

 

นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำในการริเริ่มพัฒนาหลักสูตรนานาชาติทางการพยาบาล ริเริ่มให้มีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ตลอดจนจัดการศึกษาตามศตวรรษที่ 21 ให้มีความสำคัญกับการพัฒนาด้านการวิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาลตลอดจนระบบบริการสุขภาพ และ ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับประเทศและระดับโลก  มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ มีตำรา หนังสือวิชาการอย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิดที่ว่า “การเรียนการสอนนักศึกษาในทุกระดับจะต้องมีงานวิจัยเป็นพื้นฐานและผสมผสานการบริการวิชาการเข้าด้วยกัน” มีส่วนร่วมการดำเนินกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ นำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม เป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาจากองค์กรต่าง ๆ กรรมการบริหารองค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาพยาบาลศาสตร์ และ ต่อมาเป็น ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) มีความสามารถในการครองตน ครองคนและครองงาน ประกอบกับการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นำวิชาชีพการพยาบาลและนักบริหารองค์กรผู้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  “พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร สู่การพัฒนาชุมชน สังคม และ ชุมชนโลก

แท็ก คำค้นหา