ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ครม. อนุมัติขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้วิสาหกิจชุมชน อีก 3 ปี จนถึง 31 ธ.ค. 68

ที่ประชุม ครม. (25 ต.ค. 65) เห็นชอบขยายเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ซึ่งมีเงินได้ไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี ออกไปอีก 3 ปี โดยเป็นเงินได้พึ่งประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 68 (จากเดิมที่สิ้นสุด 31 ธ.ค. 65)

การขยายเวลาการยกเว้นภาษีดังกล่าว จะช่วยบรรเทาภาษีให้กับวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอนาคต

#ขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้#ยกเว้นภาษีเงินได้#วิสาหกิจชุมชน#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา