ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ครม. อนุมัติร่างกฎกระทรวงฯ “เรือประมงต้องติดตั้งระบบติดตาม” ป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย

ที่ประชุม ครม. (11 ต.ค. 65) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง “กำหนดวิธีปฏิบัติของเจ้าของเรือประมง” ที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. …. ตามที่ ก.เกษตรและสหกรณ์เสนอ

โดยเป็นการแก้ไขร่างกฎกระทรวงฉบับเดิม เนื่องจากมีบทบัญญัติบางประการ “ไม่สอดคล้องกับสภาพการทำการประมง” และการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ นั้น “ไม่เพียงพอ” ต่อการป้องกันไม่ให้มีการทำการประมงผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติเพิ่มเติมดังกล่าว “ไม่ได้เพิ่มภาระ” ให้แก่เจ้าของเรือประมงแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นไปตามหลักปฏิบัติเดิมที่เจ้าของเรือต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมงที่ผิดกฎหมายจนเกิดผลสัมฤทธิ์ได้โดยเร็ว.

#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์#แก้ไขร่างกฎกระทรวง#กำหนดวิธีปฏิบัติของเจ้าของเรือประมง#เรือประมง#ทำการประมงผิดกฎหมาย#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา