ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดเชียงใหม่ 2559

  เมื่อ: วันเสาร์, เมษายน 9th, 2016, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

unnamed

จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดเชียงใหม่ 2559

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม่กำลังเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนถิ่น ยังมีปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดด้านการนำทรัพยากรมาใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งไม่สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้ จึงมีการประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ในลักษณะเครือข่ายในการบริหารจัดการขยะของจังหวัดเชียงใหม่อย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ให้มีการปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดเชียงใหม่ จึงยกเลิกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 จังหวัดเชียงใหม่ และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดเชียงใหม่ 2559 ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการดำเนินงานแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นใหม่ ประกอบด้วย หัวหน้าราชการทุกภาคส่วน นักวิชาการ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีอำนาจหน้าที่ จัดทำแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงใหม่ เสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบูรณาการให้เป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ จัดทำแผนปฏิบัติการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสถานการณ์ขยะของพื้นที่ แผนงานซึ่งประกอบด้วยแนวทาง รูปแบบ วิธีการจัดการขยะมูลฝอย งบประมาณในการดำเนินการ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ เสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา อำนวยการ กำกับดูแลให้ราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนแม่บท ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะต่อราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเป็นไปตามระเบียบ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน และแต่งตั้งคณะทำงานตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

แท็ก คำค้นหา