ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ชวนปั่นแอ่วแม่ต๋ำ ตอกย้ำสร้างสุขหลากวัย….

เมื่อเร็วๆนี้ องค์กรเจ้าภาพร่วมของโครงการ พะเยา สุขหลากวัย (ปั่น) ไปด้วยกัน ประกอบด้วย เทศบาลเมืองพะเยา กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย ได้จัดงาน ‘ชวนปั่นแอ่วแม่ต๋ำผ่อกว๊านพะเยา’ ซึ่งเป็นการเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมแห่งใหม่ในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ เทศบาลเมืองพะเยา ที่ได้มีการออกแบบเส้นทางและนำเสนอทุนวัฒนธรรมโดยชุมชนเอง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สูงวัยและเยาวชนในพื้นที่ ตลอดจนความร่วมมือของทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยภายในงาน มีผู้เข้าร่วมเป็นผู้สูงวัยและเยาวชนในพื้นที่ ตลอดจนองค์กรเจ้าภาพร่วม และผู้สนใจที่สมัครเข้าร่วมงานปั่น จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ร่วมปั่นจักรยานไปด้วยกันตามแนวเส้นทางความยาวรวม18กม. ที่ลัดเลาะไปตามลำน้ำแม่ต๋ำ ผ่านแหล่งท่องเที่ยว มรดกวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในตำบลแม่ต๋ำ ประกอบด้วย ชุมชนแม่ต๋ำป่าลานคำชุมชนแม่ต๋ำภูมินทร์ชุมชนแม่ต๋ำอินทร์ฐาน และชุมชนแม่ต๋ำเมืองชุม และจบเส้นทางที่บริเวณกว๊านพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา ทั้งนี้ เส้นทางจักรยานดังกล่าว เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนในพื้นที่แม่ต๋ำ ซึ่งรุ่มรวยไปด้วยทุนทางวัฒนธรรมและสังคมทั้งประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธา โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด ศาสนสถานวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ อาหารพื้นบ้าน ผ้าทอพื้นบ้าน หมอสมุนไพร และศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งการสร้างเส้นทางจักรยานแห่งใหม่นี้ คาดหวังว่าจะเป็นประตูที่เปิดรับนักท่องเที่ยวจากภายนอกและนำพาการพัฒนาทางเศรษฐกิจมาสู่ผู้คนในพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา อีกทั้งยังส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน ผ่านการมีกิจกรรมทางกายและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัยร่วมกันด้วย

โครงการพะเยา สุขหลากวัย (ปั่น) ไปด้วยกันเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย กองทุนประชากรแห่งสหประชาติ (UNFPA) และเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัย (Intergeneration Interaction Model) ในชุมชนของเทศบาลเมืองพะเยา หวังให้กิจกรรมที่จัดขึ้นมีส่วนช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างวัยของคนในครอบครัวและชุมชน รวมทั้งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงวัย และเยาวชน โดยในปี 2563 โครงการฯ ได้เลือกพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ เทศบาลเมืองพะเยา เป็นพื้นที่นำร่อง เพื่อต่อยอดแนวคิดของโครงการไปสู่การพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน .

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ชวนปั่นแอ่วแม่ต๋ำผ่อกว๊านพะเยา#โครงการพะเยาสุขหลากวัยปั่นไปด้วยกัน#เทศบาลเมืองพะเยา#กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ#มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย#covid19#โควิด19#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา