ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

นศ.ภาควิชาภูมิศาสตร์ รับ 5 รางวัล นำเสนอทางวิชาการ

นศ.ภาควิชาภูมิศาสตร์ รับ 5 รางวัล นำเสนอทางวิชาการ

04อานัฐธิยา อิศรี

นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ 5 รางวัลจากการนำเสนอทางวิชาการ จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 (The 10th Thai Students Symposium on Geography and Geo-informatics) เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

01

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (The Best) การนำเสนอแบบปากเปล่า สายภูมิศาสตร์มนุษย์ หัวข้อ “เครือข่ายสินค้าปลาภายใต้การเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศสังคม: มุมมองเชิงภูมิศาสตร์สัมพันธ์ต่อสินค้าปลาน้ำจืดแห่งบ้านกง จังหวัดสุโขทัย” โดยนางสาวรัตนาภรณ์ พุ่มน้อย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอแบบปากเปล่า สายเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หัวข้อ “การวิเคราะห์บริการของระบบนิเวศด้วยแบบจำลองภูมิสารสนเทศ: กรณีศึกษาลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงส่วนที่ 2” โดย นายวีรพงษ์ วงศ์ก๋องแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ สายภูมิศาสตร์มนุษย์ หัวข้อ “หม่าล่าและรสซ่า: กรณีศึกษากระแสนิยมการพัฒนาและการแพร่กระจายของร้านอาหารปิ้งย่างหม่าล่าในอำเภอเมืองเชียงใหม่” โดย นางสาวพิชญารัตน์ ปิยะจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ สายภูมิศาสตร์กายภาพ หัวข้อ “พลวัตของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่: การวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำและผลกระทบที่มีต่อการประมง” โดย นางสาวอานัฐธิยา อิศรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ สายภูมิสารสนเทศ หัวข้อ “การประเมินศักยภาพเส้นทางเดินเท้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้เทคนิคทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” โดย นายปณิฏฐา สุนันท์วิริยกุล

……………………………………………………………..

แท็ก คำค้นหา