ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 6th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นางสุภาพร การย์กวินพงศ์ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข และคณะ เยี่ยมเสริมพลังสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทย ปี 2566” โดยมีนพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พญ.วารุณี มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง และสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้นางสุภาพร การย์กวินพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข นำทีมพร้อมคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการจากชมรมผู้สูงอายุและเครือข่ายประกอบด้วย การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้ DSPM และของเล่นพื้นบ้าน ตรวจวัดสายตาในเด็ก การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม เช่น การทำตุงใย โคมไฟล้านนา ร่มกระดาษ และผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การเล่านิทานเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (อุ๊ยสอนหลาน) การส่งเสริมโภชนาการและทันตสุขภาพ การแสดงผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของอำเภอสันกำแพง การส่งเสริมและคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ๙ ด้าน ผ่านแอพพลิเคชั่น Smart อสม. การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์งานฝีมือของชมรมผู้สูงอายุตำบลร้องวัวแดง และการแสดงอังกะลุง โดยเครือข่ายผู้สูงอายุตำบลร้องวัวแดง และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการให้บริการผู้ป่วยในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลร้องวัวแดง หมู่ที่ 3 บ้านร้องวัวแดง จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง หมู่ที่ 9 บ้านม่วงม้าใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบสิ่งของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากสมาคมแม่บ้านกระทรวงสาธารณสุข โดยดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการค้นหาศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชนและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กเล็กในชุมชน ให้การช่วยเหลือ ส่งต่อกรณีที่พบเด็กมีพัฒนาการล่าช้าต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานตามนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม ซึ่งได้ดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้สามารถดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยและสุขภาพดี และพัฒนาระบบบริการการดูแลสุขภาพระยะยาว ด้านการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (Long Term Care : LTC) เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลบริการด้านสาธารณสุขที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

WWW.PHAKNUADAILY.COM

FACEBOOK : ภาคเหนือรายวัน – PhaknuaDaily

YOUTUBE : ภาคเหนือรายวัน – PhaknuaDaily

TIKTOK : PhaknuaDaily

#สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข#สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา