ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ประชุมการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาคีเครือข่าย รัฐ สื่อ ประชาชน

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มีนาคม 3rd, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, วัฒนธรรม, สังคม
นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุม
นางสาวนัทฤทัย ทวีฤทธิ์กุล ประธานชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต9 เชียงใหม่ หัวหน้าโครงการวัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ

3 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-14.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกร์ดวิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวนัทฤทัย ทวีฤทธิ์กุล ประธานชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต9 เชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ กล่าวนำเสนอสรุปโครงการวัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ โดยมี นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุม พร้อมพิธีมอบรางวัลการประกวดวัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ ให้ชุมชนที่ส่งผลงานและขยายความรู้ส่งต่อกัน

ผลการประกวดกิจกรรมเครือข่ายวัยเก๋าเฝ้าระวัง และการผลิตสื่อสร้างสรรค์โครงการวัยเก๋า รู้เท่าทันสื่อ โดย ชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9 เชียงใหม่ สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครือข่ายวัยเก๋าชมรมผู้สูงอายุบ้านล้านตองตัวแทนรับมอบ พันตำรวจโท จำเริญ กันทำหงษ์ประธำนชมรมผู้สูงอำยุบ้ำนล้ำนตอง

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เครือข่ายวัยเก๋าโรงเรียนเกษียณวัยเทศบาลตำบลท่าศาลา ตัวแทนรับมอบ ดร.กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร์ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษา เทศบำลตำบลท่าศำลำ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เครือข่ายวัยเก๋าบ้านป่าสักน้อยตัวแทนรับมอบ กำนันโสรัตยำ บัวชุม กำนันตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เครือข่ายวัยเก๋ามีสุขตลาดใหญ่ตัวแทนรับมอบ คุณกชพรรณ ยอดคำแปง

รางวัลชมเชย 5 รางวัล

1) เครือข่ายวัยเก๋า 107 เอื้ออาทรสันกำแพงตัวแทนรับมอบ คุณจำเนียร เฉลิมวงศ์วัฒน์ผู้อำนวยกำรสถำนีวิทยุ107 เอื้ออาทรสันกำแพง

2) เครือข่ายวัยเก๋า เอส เค เรดิโอ แม่แฝกใหม่ ตัวแทนรับมอบ คุณสมพนธ์ ก๋องชุ่ม ผู้อ ำนวยกำรสถำนีวิทยุ 98.25 เอส เค เรดิโอ

3) เครือข่ายวัยเก๋าเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ตัวแทนรับมอบ คุณปรัชญำ กันทวี

4) เครือข่ายวัยเก๋าชมรมผู้สูงอายุตำบลสุเทพตัวแทนรับมอบ คุณกิติพงษ์ นกแก้ว ประธำนชมรมผู้สูงอำยุตำบลสุเทพ

5) เครือข่ายวัยเก๋าโรงเรียนผู้สูงอายุวัดป่าตาลตัวแทนรับมอบ

และเครือข่ายที่ขยายผลเพิ่มเติมจากเครือข่ายวัยเก๋าบ้านป่าสักน้อย 6 พื้นที่

1) เครือข่ำยวัยเก๋ำบ้ำนโพธิทองเจริญ อ.ดอยสะเก็ด

2) เครือข่ำยวัยเก๋ำบ้ำนป่ำดู่ อ.ดอยสะเก็ด

3) เครือข่ำยวัยเก๋ำบ้ำนกิ่วแล อ.ดอยสะเก็ด

4) เครือข่ำยวัยเก๋ำบ้ำนปทุมนิเวศน์อ.ดอยสะเก็ด

5) เครือข่ำยวัยเก๋ำบ้ำนหนองบัวพัฒนำ อ.ดอยสะเก็

การเสวนา ‘สานพลัง สร้างความเข้มแข็ง รู้เท่าทันสื่อ

ภายในการมีการจัดการเสวนา ‘สานพลัง สร้างความเข้มแข็ง รู้เท่าทันสื่อ’- นางนฤมล ขันตีกุล #ตัวแทนหน่วยงานรัฐ– นางสาวนัทฤทัย ทวีฤทธิ์กุล #ตัวแทนสื่อ วิทยุและโครงการวัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ- นางลำดวน มหาวัน #ตัวแทนภาคประชาชน– นางสาวนัทธินี วัฒนวราสันติ์ #ผู้ประสานงานภาคีเครือข่าย และ โครงการ จิ๋วตาไว เด็กวัยมันรู้เท่าทันสื่อ

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#วัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ#โฆษณาสีขาว#หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภค#สานพลังสร้างความเข้มแข็งรู้เท่าทันสื่อ#ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

แท็ก คำค้นหา