ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ปั่น มา-หา กุศล ร่วมตกแต่งจิตรกรรมหอธรรม

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 14th, 2016, หมวด Even, การศึกษา, วัฒนธรรม, สังคม

messageImage_1466477491959

ปั่น มา-หา กุศล ร่วมตกแต่งจิตรกรรมหอธรรม
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หริภุญไชยจังหวัดลำพูน

          ชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ (ชกว.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “ปั่น มา-หา กุศล” เพื่อนำรายได้ร่วมสมทบการตกแต่งจิตรกรรมหอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน โดยจะมีนักปั่นจักรยานกิตติมศักดิ์อาสาเป็นสะพานบุญร่วมกันปั่นจักรยานจากเชียงใหม่ไปยังศูนย์การศึกษาฯ เป็นระยะทางประมาณ ๓๕ กม. ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน เป็นพื้นที่จัดการศึกษาแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การศึกษาฯได้จัดสร้าง “หอธรรม” บริเวณทางเข้าศูนย์การศึกษาฯ เพื่อใช้เป็นอาคารสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษาฯ และใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนา

“หอธรรม” ของศูนย์การศึกษาฯ ได้มีการออกแบบและเขียนภาพจิตรกรรมพระธาตุและเทวดาประจำปีเกิด ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระพุทธรูปโดยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรวมฉลอง ๕๐ ปี มช. โดยยึดตามรูปแบบศิลปะยุคทองของล้านนา เช่น ลายทองวิหารจามเทวี วัดปงยางครก ลายทองวิหารพระพุทธวิหารน้ำแต้ม จังหวัดลำปาง พร้อมเนื้อหาทางพุทธศิลป์ล้านนาตามลำดับ ประกอบกับการตกแต่งหอธรรมยังมีกิจกรรมบางสิ่งที่ต้องจัดทำและต่อเติมให้สมบูรณ์มากขึ้นแต่ยังขาดงบประมาณในการดำเนินการ

โอกาสนี้ เป็นที่น่ายินดีว่าชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ (ชกว.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ปั่น มา-หา กุศล” เพื่อหาเงินร่วมสมทบสร้างหอธรรมโดยจะมีนักปั่นจักรยานกิตติมศักดิ์ยินดีและอาสาเป็นสะพานบุญร่วมกันปั่นจักรยานจากเชียงใหม่ไปยังศูนย์การศึกษาฯเป็นระยะทางประมาณ ๓๕ กม. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อนำปัจจัยเงินร่วมทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคไปสมทบกับงบประมาณที่มีอยู่ดำเนินการสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ต่อไป

นักปั่นกิตติมศักดิ์ที่จะร่วมกันทำหน้าทีเป็นนักปั่นสะพานบุญ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์  รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ ธนสุทธิพิทักษ์  รองศาสตราจารย์ประทีป จันทร์คง รองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ามช้าง  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญาวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์  อาจารย์ ดร.ทินกร กันยานี  อาจารย์ ดร.วีระเดช ทองสุวรรณ  รองศาสตราจารย์สุรินทร์ ขนาบศักดิ์  รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ ลิ้มตระกูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์  อาจารย์มนตรี เลี้ยงสกุล  อาจารย์สุทธิพงษ์ รักศิลปะกิจ คุณวันชัย ปราสาทเขตวิทย์ คุณสุชัย รัตนานุรักษ์  พลตรี สุทัศน์ ศรีหิรัญ คุณนิพนธ์ ประไพรตระกูล คุณสมชาย บุญเรือง และอีกหลายท่าน

ชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ (ชกว.) และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน จึงขอเชิญชวนท่านให้กำลังใจกลุ่มนักปั่นสะพานบุญกิตติมศักดิ์ โดยการร่วมบริจาคเงินในกุศลกรรมครั้งนี้ เงินบริจาคทั้งหมดโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ จะมอบให้กับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปตกแต่งจิตรกรรมหอธรรมต่อไป

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่: บัญชี ชกว.มช. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีเลขที่ ๖๖๗-๔๐๗๗๕๗-๔ และกรุณาโทรแจ้ง รศ.ดร.เรืองศรี วัฒเนสก์ โทร. ๐๘๑-๖๘๑๓๓๑๑ ขอขอบคุณในกุศลกรรมร่วมกันในครั้งนี้และขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป

แท็ก คำค้นหา