ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้พิการจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้ารับมอบวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพอิสระสำหรับผู้พิการและครอบครัวแบบครบวงจร

  เมื่อ: วันศุกร์, กรกฎาคม 28th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

ผู้พิการจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้ารับมอบวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพอิสระสำหรับผู้พิการและครอบครัวแบบครบวงจร

IMG_7832 IMG_7842

IMG_7761 IMG_7769

ผู้พิการจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพอิสระ เข้ารับมอบวุฒิบัตร พร้อมออกไปประกอบอาชีพ โดยมีมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการคอยติดตามช่วยเหลือผู้พิการและครอบครัวแบบครบวงจรและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพอิสระ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระสำหรับผู้พิการและครอบครัวแบบครบวงจร และยั่งยืน เพื่อให้ผู้พิการและครอบครัวที่ยังไม่มีงานทำ ได้ฝึกการประกอบอาชีพการเกษตรที่เหมาะสม มีรายได้รายวัน ใช้เวลาน้อย ลงทุนต่ำ รายได้ดี และคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในชีวิตจริง

หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพ ประกอบด้วย การเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงจิ้งหรีด การปลูกผักไฮโดรโฟนิค การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และเรียนรู้หลักการตลาด ตามหลักสูตรที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานอนุมัติ ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรม  600 ชั่วโมง  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จะติดตามช่วยเหลือ แนะนำ สนับสนุน รวมทั้งรับซื้อผลผลิต ที่มีการประกันราคา เพื่อให้เกิดรายได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้จัดตั้งสมาคมส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการและครอบครัวในทุกจังหวัด เพื่อให้เป็นองค์กรของคนพิการและเพื่อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนการประกอบอาชีพ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดต่างๆ และส่งเสริมให้สมาชิกได้ใช้สิทธิ์กู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย รวมทั้งได้ร่วมกับภาคีองค์กรคนพิการในระดับชาติ เร่งทำความเข้าใจกับสถานประกอบการ เพื่อขอให้จัดสรรงบประมาช่วยเหลือคนพิการเพื่อประกอบอาชีพต่อไป.

แท็ก คำค้นหา