ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอสะเมิง รับฟังและแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ”

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มีนาคม 16th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอสะเมิง รับฟังและแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ”

วันนี้ (16 มี.ค. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการลงพื้นที่พบปะหน่วยงานและประชาชนอำเภอสะเมิง เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ”

โดยตัวแทนประชาชนอำเภอสะเมิงได้นำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่หลายด้าน ทั้งปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนใหญ่ชาวอำเภอสะเมิงประสบกับปัญหาเกี่ยวกับถนนและการคมนาคม ซึ่งได้ขอความช่วยเหลือในโครงการปรับปรุงถนนสายหลักของกรมทางหลวงหมายเลข 1349 ช่วงตำบลสะเมิงใต้-ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง และตำบลแม่แดด-ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเสนองบประมาณ 25 ล้านบาท ขณะนี้ ได้รับการจัดสรรแล้ว 2 แห่ง คงเหลืออีก 2 แห่ง, โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลบริเวณถ้ำหลวงแม่สาบ เพื่อใช้สนับสนุนการท่องเที่ยวและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณถ้ำหลวงแม่สาบ หมู่ที่ 1 ตำบลสะเมิงใต้ ขณะเดียวกันในพื้นที่ตำบลแม่สาบ ได้ของบฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 เชื่อมกับบ้านอมลอง หมู่ที่ 2 และเส้นทางบ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ เชื่อมบ้านปางขุม หมู่ที่ 1 ตำบลยั้งเมิน พร้อมกับขอปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายบ้านนากู่-ผายอง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีโครงการซ่อมแซมถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4021 โดยเฉพาะช่วงบริเวณพื้นที่ติดต่อระหว่างบ้านแม่ปะ หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อบ้านป้อก หมู่ที่ 5 ซึ่งถนนมีพื้นผิวขรุขระ เป็นหลุ่มเป็นบ่อ อันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน อีกทั้งได้ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและออกแบบทางน้ำล้นบริเวณสระเก็บน้ำห้วยสะบ้า หมู่ที่ 5 บ้านป้อก ตำบลสะเมิงเหนือ ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุโนรู ทำให้มีดินสไลด์ทับถมรางระบายน้ำ รวมถึงโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ป้อกที่ได้ของบประมาณสนับสนุนแล้วแต่ยังล่าช้า นอกจากนี้ยังมีหย่อมบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ อย่างบ้านห้วยเต่า ตำบลบ่อแก้ว บ้านห้วยทรายขาว ตำบลยั้งเมิน จึงขอให้ทางการเข้าให้การช่วยเหลือ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ด้านการเกษตร ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ ได้นำเสนอปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยขอให้ทางส่วนราชการติดตามโครงการทำฝายห้วยต้นผึ้ง ซึ่งขณะนี้โครงการอยู่ในแผนปี 2567 เรียบร้อยแล้ว ส่วนด้านการท่องเที่ยว ตัวแทนภาคเอกชนและประชาชน ได้ขอรับการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาต่อยอด โครงการสุขสะเมิง รวมถึงโครงการอื่นๆที่ทางภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดทำ ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนสะเมิง ทั้งการท่องเที่ยวเชิงชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนให้อำเภอสะเมิงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างทั่วถึงด้วย

ทั้งนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในแต่ละประเด็นข้อเสนอที่ขอรับการช่วยเหลือของพี่น้องประชาชน เร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุด ประเด็นใดที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อนให้รีบดำเนินการ หากมีปัญหาติดขัดในขั้นตอนใด ขอให้ประสานงานมายังส่วนราชการเพื่อขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือต่อไป

ติดตามข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ WWW.PhaknuaDaily.Com

YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCkEGIKto7GiOEgA0cOMLWCA

TIKTOK : https://www.tiktok.com/@phaknuadaily?is_from_webapp=1

#ผู้ว่าฯพบปะประชาชน1สัปดาห์1อำเภอ#ผู้ว่าเชียงใหม่#ผู้ว่าเซมเบ้#สะเมิง#เชียงใหม่#PhaknuaDaily#ภาคเหนือรายวัน

แท็ก คำค้นหา