ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง บ้านท่าล้อ อำเภอดอยหล่อ

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 13th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง บ้านท่าล้อ อำเภอดอยหล่อ

S__4014271 S__4014276

S__4014266 S__4014267

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง บ้านท่าล้อ อำเภอดอยหล่อ เตรียมหาแนว สนับสนุนการรวมกลุ่ม พัฒนาคุณภาพการผลิต และการตลาด ครบวงจรทุกมิติ

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปยังบ้านท่าล้อ หมู่ที่ 19 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบปัญหาความเป็นอยู่ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านวังขามป้อม หมู่ที่ 7 และกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่บ้านท่าล้อมีสภาพเหมาะสมแก่การเลี้ยงปลาในกระชัง เพราะติดกับลำน้ำปิงจึงมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งยึดอาชีพเลี้ยงปลาเพื่อสร้างรายได้เสริม ขณะเดียวกัน ได้ทำสวนมะม่วง และลำไย เป็นอาชีพหลักมีพื้นที่ปลูกผลไม้ ทั้งหมด 847 ไร่ โดยมะม่วงที่นิยมปลูก 6 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์จีนหงส์ พันธุ์แดงจักรพรรดิ์ พันธุ์อาร์ทูอีทู พันธุ์งาช้างแดง พันธุ์หงส์ไค(เริ่มเพาะปลูก) และมะม่วงมันศรีวิชัย ซึ่งผลผลิตรอบแรกจะออกในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกปี ประมาณ 13,020 ตันต่อปี และที่ผ่านมาชาวบ้านประสบปัญหา ราคาผลิตไม่แน่นอน พ่อค้าคนกลางกดราคา ทำให้ขาดทุน ขาดจุดรวมตัวที่แน่นอน อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำการตลาด และวิธีการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต จึงทำให้ผลผลิตขายได้ราคาต่ำ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนและแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มให้ครบทุกมิติทั้งด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาด ต่อไป โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มเย็บผ้าประชารัฐ หมู่บ้านวังขามป้อม หมู่ที่ 7 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ เพื่อพบปะพูดคุยพร้อมทั้งได้แนะนำให้นำแนวทางการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำรงชีวิตประจำวัน เน้นลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ผลิตบริโภคเองในชุมชน เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ครัวเรือนอื่นในหมู่บ้าน

แท็ก คำค้นหา