ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 567 ทุน มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 13th, 2022, หมวด การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา พร้อมสร้างโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ มุ่งสู่การเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สมบูรณ์พร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในสถาบันการศึกษา กตัญญู รู้คุณ และการก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยมีแหล่งเงินทุนการศึกษาจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประกอบกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีจิตเมตตา บริจาคเงินทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 567 ทุน มูลค่า 12,012,500 บาท (สิบสองล้านหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 51 ทุน รวมเป็นเงิน 2,720,200.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ทุนการศึกษาประเภทเฉพาะปีการศึกษา จำนวน 516 ทุน รวมเป็นเงิน 9,292,300 บาท (เก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในการมอบทุนฯ และกล่าวแสดงความยินดี คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาท รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมมอบทุนการศึกษา ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2565

#ccarc#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#มอบทุนการศึกษา#ภาคเหนือรายวัน#Phaknuadaily

แท็ก คำค้นหา