ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พิธีส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งมอบงานในหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งสรุปงานในความรับผิดชอบ และลงนามในเอกสารส่งมอบงานแก่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 16 โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต ครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ ในการนี้สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมติแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เป็นรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Hashtag: #สมหาวิทยาลัยเชียงใหม่#อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา