ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ได้รับการรับรองให้เป็น “สุดยอด 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก”

พื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ได้รับการรับรองให้เป็น “สุดยอด100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก” (Sustainable Destinations TOP 100) สัญลักษณ์การันตีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีการกระจายรายได้ให้คนท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมสู่การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เปิดเผยว่า ผลการประกาศการจัดอันดับ 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก หรือ Sustainable Destinations TOP 100 เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยและพื้นที่ตำบลในเวียง เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับการจัดอันดับบรรจุเป็นแหล่งท่องเที่ยว TOP 100 ประจำปี 2563 ครั้งแรกของประเทศไทย หลังจากมีการปรับปรุงเกณฑ์การตัดสินที่เข้มงวดขึ้น โดยประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับครั้งนี้คือ ได้สร้างการรับรู้ในแบรนด์ หรือชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รู้จักและเข้าสู่รายชื่อการเป็นจุดหมายการเดินทางระดับคุณภาพ

“สุดยอด 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก” Sustainable Destinations TOP 100 เป็นการจัดอันดับที่มอบให้แก่แหล่งท่องเที่ยว ที่มีความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดโดยหน่วยงานระดับโลก Green Destinations Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับคณะผู้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ITB (International Tourism Borse) กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการบรรจุสู่ Sustainable Destinations TOP 100 แสดงให้เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้น มีคุณภาพพอที่จะดึงดูดกลุ่มลูกค้าคุณภาพมีการกระจายรายได้ให้คนท้องถิ่น มีการปกป้องประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม มีแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ด้านนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวว่า เทศบาลเมืองน่าน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญกับนโยบาย “น่านเมืองเก่าที่มีชีวิต” องค์ประกอบที่สำคัญของเมืองเก่าที่มีชีวิตคือ การรับรู้ รักและภาคภูมิใจ ในความเป็นตัวตนของน่าน 5 มิติ ได้แก่ ภาษาพื้นถิ่น อาหารพื้นเมือง การแต่งกายพื้นเมือง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของน่าน และสถาปัตยกรรม ของท้องถิ่น เหตุที่กล่าวว่า “น่านเมืองเก่าที่มีชีวิต” เนื่องด้วยคุณค่าโบราณสถานที่ยังถูกใช้งานอยู่ การใช้งานสิ่งล้ำค่านี้ถูกใช้อย่างทะนุถนอม ภายใต้การอนุรักษ์และพัฒนา ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษาอัตลักษณ์เมืองน่านให้คงอยู่กับเรานานที่สุด โดยใช้หลักวิชาการ องค์ความรู้ ภูมิปัญญา บำรุงรักษา หากจะสรรค์สร้างของสิ่งใหม่ขึ้นมา ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าทำอย่างไรสิ่งที่สร้างขึ้นมานั้น จะไม่แปลกปลอมและเข้ากันได้กับเมืองเก่าอันทรงคุณค่านี้อย่างลงตัว และเหมาะสม เทศบาลเมืองน่านขอขอบคุณทุกเครือข่ายกัลยาณมิตร ที่มีส่วนร่วมให้ น่าน เป็นนครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต Nan The City of Happiness : A Lively Old Town และได้รับการรับรองให้เป็น “สุดยอด100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก” (Sustainable Destinations TOP 100) ปีล่าสุด

ที่มาที่มา : ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน

ติดตามข่าวสารอื่นๆ www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#SustainableDestinationsTOP100 #สุดยอด100แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก #Nan #น่าน #ITB #สำนักข่าวภาคเหนือ #ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน

แท็ก คำค้นหา