ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มช. จับมือ หัวเว่ย สร้างความร่วมมือการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ร่วมผลักดัน 5G เพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการ Huawei ICT Academy สร้างความร่วมมือทางการศึกษายุคดิจิทัล พร้อมหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ร่วมขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G เพื่อการศึกษา สู่ Digital Transformation ตลอดจนแนวทางพัฒนาความร่วมมือโครงการ Huawei ASEAN Academy ในอนาคต.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการ Huawei ICT Academy โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Mr. Jason Peng, Vice President of Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. ร่วมลงนาม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมทักษะองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน ในการสนับสนุนหลักสูตรอบรมด้านเทคโนโลยีจากบริษัท หัวเว่ย หลายหลักสูตร อาทิ อุปกรณ์โครงข่ายสื่อสาร ระบบคลาวด์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ปัญญาประดิษฐ์ และอื่น ๆ ตลอดจนนักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนสิทธิ์เข้าสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครเข้าทำงานในองค์กรที่ใช้อุปกรณ์โครงข่ายสื่อสารของบริษัทหัวเว่ยที่รับคนเข้าทำงานจำนวนมาก และในอนาคตจะมีโครงการรับสมัครนักศึกษาไปฝึกงานและสหกิจศึกษากับบริษัทหัวเว่ย รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนวัตกรรม และความร่วมมือในด้านต่างๆ ในโอกาสการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันดังกล่าว บริษัทหัวเว่ยได้มอบกระดานอัจฉริยะและชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสารให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงสานต่อและดำเนินอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี ได้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมโซลูชันและการเรียนรู้ (Customer Solution Innovation and Integration Experience Center – CSIC) ณ สำนักใหญ่ของบริษัทประจำประเทศไทย โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมระดับโลก อันทันสมัย ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสประสบการณ์ รวมถึงออกแบบ พัฒนา และสร้างสรรค์โซลูชันและแอปพลิเคชันด้าน ICT โซนจัดแสดงภายในศูนย์ได้รวบรวมตัวอย่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ โดยปัจจุบันดำเนินการจัดแสดงนวัตกรรมและองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี 5G เนื่องจากเทคโนโลยี 5G เป็นกุญแจสำคัญ ต่อการเปลี่ยนแปลงทุกอุตสาหกรรมให้เป็นดิจิทัล เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลและการสร้าง 5G อีโคซิสเต็มอย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงสร้างการเติบโตทั้งต่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย.และในวันเดียวกัน ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์ความรู้และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย Mr. Abel Deng, CEO of Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. ในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G สำหรับภาคการศึกษาในการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัล (Digital Transformation) ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างโครงการ Huawei ASEAN Academy กับมหาวิทยาลัยในอนาคต.นอกจากนี้ ในโอกาสดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม ศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าว จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพัฒนาระบบนิเวศและทดสอบนวัตกรรมดิจิทัล รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้ผู้พัฒนาจากอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนและพัฒนานวัตกรรม 5G ตลอดจนเป็นสถานที่ในการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 5G ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ความร่วมมือของ มช. กับ หัวเว่ย ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะนำเอาความทันสมัยของเทคโนโลยี 5G มาร่วมพัฒนาการศึกษา เพื่อรองรับการเติบโตของโลกยุคดิจิทัล ในอนาคตต่อไป

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#CMU#ChiangMaiUniversity#มช#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

แท็ก คำค้นหา