ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มมร. ล้านนา ขับเคลื่อนศาสนา จัดงานสมัชชาการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2 (ภูมิภาค)

  เมื่อ: วันจันทร์, กรกฎาคม 3rd, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, วัฒนธรรม, สังคม

มมร. ล้านนา ขับเคลื่อนศาสนา จัดงานสมัชชาการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2 (ภูมิภาค)

IMG_9853 IMG_9870

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ในโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560 โดยดึงเอาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ความรู้แก่พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำไปปฏิบัติตามแนวทางของวิถีพุทธต่อไป

IMG_9821 IMG_9837
ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เป็นประธานเปิดจัดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ในโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560 และได้รับเกียรติจากนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคขึ้น ชื่อโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “สมัชชาการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (ภูมิภาค)” การประชุมทางวิชาการ ในงานสมัชชาการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (ภูมิภาค) เป็นการตระหนักถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาร่วมกันของหน่วยงาน องค์กร ผู้มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 รูป/คน ประกอบด้วย กลุ่มบ้าน วัด โรงเรียน และกลุ่มราชการ เพื่อนำเสนอผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ต่อในงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านวิชาการอันเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีที่เหมาะสมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปให้มีความรู้ที่ถูกต้อง และน้อมนำไปปฏิบัติตามแนวทางของวิถีพุทธ ดำรงตนให้เป็นคนดี และเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไปสำหรับ วันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก และด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถแสดงเปิดเผย ทำให้แจ้งแก่ชาวโลก จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ คือทรงสำเร็จภารกิจแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็น “สัมมาสัมพุทธะ” คือเป็นพระพุทธเจ้าผู้สามารถแสดงสิ่งที่ตรัสรู้ให้ผู้อื่นรู้ตามได้ และเป็นวันที่ท่าน โกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรม สำเร็จพระ โสดาบัน เป็นพระอริยบุคคลคนแรก และได้รับประทานเอหิภิกขุ อุปสมบทเป็น พระสงฆ์ องค์แรกในพระศาสนา และด้วยการที่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกดังกล่าว พระรัตนตรัยจึงครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งถือเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นครั้งแรกในพุทธสมัยของพระพุทธองค์.

แท็ก คำค้นหา