ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 8th, 2017, หมวด การศึกษา, สังคม

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนทางการศึกษา

IMG_5489 IMG_5494

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และผ้าขนหนู พระราชทาน ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนที่เข้ารับสิ่งของพระราชทาน จำนวน 65 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนทางการศึกษา นับเป็นพระราชภารกิจหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน มิได้ทรงนิ่งเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นราษฎรของพระองค์ โดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดารที่พื้นที่ราบสูง ที่ประชากรส่วนใหญ่ยังขาดแคลนและขัดสน ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของพสกนิกรที่ขาดโอกาส ด้วยเป็นเพราะพื้นที่อยู่ห่างไกล มีความยากลำบากในการเดินทาง และฐานะของครอบครัวที่มีรายได้น้อย

ในโอกาสที่ข้าราชบริพาร ข้าราชการ และนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์วิทยาได้มาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ จึงร่วมใจกันตั้งปณิธานที่จะดำเนินตามรอยพระยุคลบาทด้วยการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความมานะ พยายามและความซื่อสัตย์สุจริต ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน ขยันหมั่นเพียร อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน เมื่อจบการศึกษามาแล้วจงประกอบอาชีพสุจริต และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

โรงเรียนศรีสังวาลวิทยา ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ เขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีหมู่บ้านในเขตบริการ 4 หมู่บ้าน คือ บ้านดอยสุเทพ บ้านภูพิงค์ บ้านดอยปุย ตำบลสุเทพ และบ้านขุนช้างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนเข้าศึกษาจากหมู่บ้านดอยสุเทพจำนวน 38 คน หมู่บ้านภูพิงค์จำนวน 6 คน หมู่บ้านดอยปุยจำนวน 22 คน และหมู่บ้านช้างเคี่ยนจำนวน 9 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 75 คน มีข้าราชการจำนวนทั้งสิ้น 9 คน นอกจากนี้โรงเรียนยังมุ่งเน้น ส่งเสริม ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพด้านต่างๆ เช่น การนำเที่ยวเพื่อการอาชีพ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จากพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์  โครงการมนุษย์และชีวมณฑลแม่สา-ดอกม้า และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ในการฝึกทักษะอาชีพด้านงานเบเกอรี่ การทำขนมปังต่างๆ และด้านเกษตรกร เป็นต้น

แท็ก คำค้นหา