ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ม.เชียงใหม่ไ ด้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติ ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย และได้รับการรับรอง มอก.2677-2558

  เมื่อ: วันอังคาร, สิงหาคม 2nd, 2022, หมวด การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ.ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการ “ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand; ESPReL) เพื่อพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ โดยการนำเอา “เครื่องมือเพื่อการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” หรือที่เรียกว่า ESPRel Checklist นำมาใช้ในการประเมินตนเอง ซึ่งในปี 2565 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำเสนอห้องสปฏิบัติการจำนวน 3 ห้องได้แก่

– ห้องปฏิบัติการกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์* โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สนิท เรืองรองรัตน์ เป็นผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ

– งานวิจัยและงานบริการวิชาการด้านสารพิษทางการเกษตรตกค้าง และ biomarker ของการได้รับสารพิษทางการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ* (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี อาจารย์.ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง เป็นผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ

– ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำและสารอันตราย (ชั้น 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์* โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิรูป ผลจันทร์ เป็นผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ

เข้าร่วมโครงการเพื่อตรวจประเมินฯ ซึ่งทั้ง 3 ห้องปฏิบัติการนั้น สามารถผ่านการประเมินฯ และได้รับการรับรอง มอก.2677-2558 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการจัดพิธีมอบโล่และใบรับรอง ระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้มอบ และมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ

Hashtag: #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2565#ThailandResearchExpo2022#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา