ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

“รพ.สันทราย ย้ำนายจ้าง นำแรงงานต่างด้าวในเขต อ.สันทราย และใกล้เคียง เข้าตรวจสุขภาพเพื่อจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ รพ.สันทราย ไม่เกิน 29 กรกฎาคม นี้”

  เมื่อ: วันพุธ, พฤษภาคม 18th, 2016, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

รพสันทราย

โรงพยาบาลสันทราย เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ ทำประกันสุขภาพ ให้แก่แรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย และอำเภอเมืองเชียงใหม่

ตามมติคณะรัฐมนตรี มีคำสั่งให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ถือบัตรอนุญาตทำงานชั่วคราว (บัตรสีชมพู) และแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติ  หรือพิสูจน์สัญชาติ

ทุกกลุ่ม โดยนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวมาด้วยตนเอง พร้อมใบอนุญาตทำงานชั่วคราวที่หมดอายุ ไปตรวจสุขภาพ ทำประกันสุขภาพ และขออนุญาตทำงานใหม่ (บัตรสีชมพู) ภายในเวลา 120 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ซึ่งใบอนุญาตทำงานใหม่นี้มีอายุ 2 ปี ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวในกลุ่มที่สามารถยื่นขอรับบัตรใหม่ ได้แก่ 1.กลุ่มที่จดทะเบียน (บัตรชมพู) ตามนโยบาย คสช. เมื่อปี 2557 2.กลุ่มที่มีบัตรชมพูที่ระบุวันหมดอายุ ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 3.ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี และ 4.กลุ่มที่มีเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางชั่วคราว/เอกสารรับรองบุคคลของประเทศต้นทาง 3 สัญชาติ ซึ่งกำลังจะหมดอายุ  แต่ยกเว้น ไม่รวมแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่เข้ามาทำงานในรูปแบบ MOU และที่จดทะเบียนในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ

โรงพยาบาลสันทราย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานต่างด้าวมารายงานตัวด้วยตัวเอง พร้อมยื่นเอกสารให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ภายในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน นายจ้างจะไม่สามารถจ้างทำงานได้ ทั้งนี้ นายจ้างที่ลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ปรับสูงสุดถึง 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับสูงสุดถึง 100,000 บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-921199 ต่อ 197 หรือ www.sansaihospital.com

 

แท็ก คำค้นหา