ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนโครงการจัดซื้อรถ 4WD รับส่งนักเรียน แก่โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย

  เมื่อ: วันศุกร์, กันยายน 29th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, การศึกษา, สังคม

รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนโครงการจัดซื้อรถ 4WD รับส่งนักเรียน แก่โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย

อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ

แบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

 

BanKhunMaeNai-01

BanKhunMaeNai-05

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบอนุมัติสนับสนุน “โครงการจัดซื้อรถ 4WD รับส่งนักเรียน แก่โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ [Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี) ]  ซึ่งได้จัดพิธีลงนามร่วมกันในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 ระหว่าง นาย คะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และ นาย ดุสิต สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่นาย โดยมี นาย ชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด [HMST] ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย เป็นโรงเรียนรัฐ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สูงทุรกันดาร ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำลังประสบกับปัญหาความยากลำบากอย่างมากในการขนส่ง เช่น การรับส่งเด็กนักเรียน การขนส่งวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน การขนส่งอาหาร เป็นต้น ดังนั้นยานพาหนะขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูงและสามารถรับส่งนักเรียน หรือ ขนส่งสิ่งของได้อย่างปลอดภัย เหมาะกับสภาพ ถนนหนทางที่ธุรกันดาร จึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนบ้านขุนแม่นาย

จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงเห็นชอบอนุมัติงบประมาณสนับสนุนให้กับโครงการของโรงเรียนบ้านขุนแม่นาย ในการจัดหายานพาหนะขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดใหญ่ ที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ซึ่งได้พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในสภาพภูมิประเทศที่มีความยากลำบากหรือพื้นที่ทุรกันดาร  เป็นจำนวนเงิน 3,162,000 บาท โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนบ้านขุนแม่นาย จะสามารถรับส่งเด็กนักเรียนได้อย่างปลอดภัย และสามารถขนส่งวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนรวมถึงขนส่งอาหารได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด [HMST] ในการปรับปรุงโครงสร้างของรถยนตร์บริเวณที่นั่งผู้โดยสารให้มีความปลอดภัยต่อเด็กมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัดได้ช่วยสนับสนุนการให้บริการซ่อมบำรุงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 2 ปี รวมถึงสนับสนุนการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยและความรู้ในการตรวจสอบสภาพรถประจำวันให้กับผู้ขับขี่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการรับส่งเด็กนักเรียนให้กับทางโรงเรียน

ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตให้กับประชาชนชาวไทยโดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐาน และความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

แท็ก คำค้นหา