ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ลำพูนจัดพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติ พระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 65

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2565 ที่ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีส่วนราชการ และภาคประชาชนเข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ที่มีต่อเมืองหริภุญชัย และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา อันก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และบ้านเมืองสืบไป โดยถือเอาวันทางจันทรคติ วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเป็นวัคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางทรงเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม เป็นนักรบที่มีความสามารถและกล้าหาญชาญชัย พระนางคือผู้นำพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมาเผยแผ่ในดินแดนแถบนี้จนรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน และในระหว่างทรงพระชนม์ชีพ ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม ทรงถืออุโบสถ ศีลตลอดชีวิต ยึดมั่นในสมถะวิปัสสนากรรมฐาน เป็นที่เคารพของพสกนิกร สมณชีพราหมณ์ เมื่อสวรรคตแล้ว ด้วยคุณงามความดีทั้งปวงของพระองค์ท่าน พสกนิกร สมณชีพราหมณ์ จึงได้สร้างสุวรรณจังโกฏิเจดีย์ ที่วัดจามเทวี ประดิษฐาน พระบรมอัฐิไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง ได้เคารพสักการะสืบไป และในกาลต่อมา ได้สร้าง อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ประดิษฐานไว้ ณ ที่แห่งนี้ ให้เป็นที่ปรากฏเตือน ความทรงจำ รำลึกพระนาง อย่างมิรู้ลืม พระราชกรณียกิจของพระองค์ ดังกล่าวมาแล้วนั้น ได้ตราตรึงอยู่ ในดวงใจของเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดลำพูน จวบจนถึงปัจจุบัน

แหล่งที่มา : ธนากร ลังกาพินธุ์ สวท.ลำพูน

Hashtag: #พระนางจามเทวี#พิธีวางพวงมาลา#ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี#วัคล้ายวันสวรรคต#นครหริภุญไชย#ลำพูน#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา