ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษารูปแบบใหม่ หรือต่อยอดรูปแบบที่มีอยู่เดิม ให้เกิดประสิทธิภาพต่อเด็กและเยาวชนคนเชียงใหม่

วันนี้ (9 ก.ย. 64) ที่ห้องประชุมโรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการถ่ายทำรายการเสวนา “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่มีประโยชน์อย่างไร และจะสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างไร” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายโกศล ปราคำ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเชิงพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นายสินอาจ ลำพูนวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ วิจัยและประเมินผล นายสมพงษ์ พรมจันทร์ ประธานคณะอนุกรรมการยุทศาสตร์และแผน และมีนางสาวชนิสา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจะได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในช่องทางต่าง ๆ อันจะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปี 2562 ได้กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 8 จังหวัดนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษารูปแบบใหม่ หรือต่อยอดรูปแบบที่มีอยู่เดิม ทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การบริหารจัดการศึกษา หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพต่อเด็กและเยาวชนคนเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าสู่ปี 3 ในการเป็นจังหวัดนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ภายใต้การเชื่อมโยงและบูรณาการ เพราะหลักการของพื้นที่นวัตกรรม คือการมีส่วนร่วม และใช้บริบทของพื้นที่เป็นฐาน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ชัดเจนในการพัฒนา คิดค้นนวัตกรรม อันจะยกระดับผลสัมฤทธิ์ต่อคุณภาพของการศึกษา ซึ่ง การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่จัดกการศึกษาตนเอง” โดยสร้างนวัตกรรมที่ให้อิสระแก่โรงเรียน หน่วยงานการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทั้งนี้ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การกระจายอำนาจ และพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ข่าว-ภาพ : นันธิกา กิจปาโล, ศราวุธ เจิมจันทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา#เชียงใหม่#Chiangmai#โควิด19#COVID19#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา