ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศูนย์จิตอาสา ภาค 3 จัดฝึกอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565

  เมื่อ: วันพุธ, ธันวาคม 14th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 จัดฝึกอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อเป็นแกนนำของประชาชนจิตอาสา เป็นต้นแบบของเยาวชน ในการทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม

วันนี้ (14 ธ.ค. 65) ที่ หอประชุมเดชะตุงคะ กองอำนวยการศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 กองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 เป็นประทานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 14 – 29 ธันวาคม 2565 โดยมี ข้าราชการพลเรือน ,ทหาร, ตำรวจ, และประชาชน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้ารับการฝึก จำนวน 200 คน

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรจิอาสา 904 เพื่อผลิตจิตอาสา 904 ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการเป็นแกนนำของประชาชนจิตอาสา ร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชาติในการทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการปลูกฝังทัศนคติที่ดี เป็นต้นแบบของเยาวชน ในด้านการเสียสละ ความมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

โดยหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค3) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 นี้ เน้นการฝึกปฏิบัติรวมทั้งการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 5 หมวดวิชา ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพ, วิชาอุดมการณ์ และสถาบันพระมหากษัตริย์, องค์ความรู้จิตอาสา, วิชาองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาดูงาน ตามสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการสนับสนุนการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับพระราชทานใบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” อันเป็นเครื่องแสดงความสามารถ พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า เพื่อการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป ภายใต้ร่วมพระบารมีอันแผ่ไพศาล แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยความจงรักภักดี

#ศูนย์จิตอาสาภาค3#ฝึกอบรมจิตอาสา904#ประชาชนจิตอาสา#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา