ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ และหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) มช. เปิดหลักสูตรออนไลน์ “เทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า” รุ่นที่ 2 ผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตรได้เรียนฟรี พร้อมรับใบรับรองสมรรถนะจาก มช.

หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดหลักสูตรออนไลน์ครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้เปิด“หลักสูตรเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า รุ่นที่ 2” โดยเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อการรับรองสมรรถนะที่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งนักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน และผู้สูงวัย จะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับการฟื้นฟูป่าเขตร้อน เทคนิคการฟื้นฟูป่าด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง ขั้นตอนการฟื้นฟูป่าให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ รวมทั้งองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อฟื้นฟูป่า เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวางแผนขั้นตอนการฟื้นฟูป่าให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ หลักสูตรนี้สอนโดยคณาจารย์จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์ รองหัวหน้าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ และผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ข้อมูลว่า หลักสูตรนี้ประยุกต์มาจาก “ค่ายวิชาการเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า” ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาทุกปีรวม 4 ครั้งแล้ว โดยเป็นการอบรมและฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง แต่ในปีที่แล้วและปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็น “หลักสูตรเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า” ในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันในการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเป็นการเรียนออนไลน์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่าน CMU MOOC ของ “วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” หรือ “CMU School of Lifelong Education: CMU-LE” ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการ reskill/upskill ให้แก่ผู้เรียนทุกช่วงวัย ซึ่งผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตรนี้จะได้ใบรับรองสมรรถนะด้านความสามารถในการวางแผนขั้นตอนการฟื้นฟูป่าให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาการอบรมของหลักสูตรเป็นคลิปการสอน รวมทั้งสิ้น 25 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่ .การอบรมภาคทฤษฎีรูปแบบออนไลน์ (จำนวน 8 หัวข้อ รวม 8 ชั่วโมง) – หัวข้อที่ 1 ระบบนิเวศป่าไม้ของประเทศไทย – หัวข้อที่ 2 ระดับความเสื่อมโทรมของพื้นที่ – หัวข้อที่ 3 เทคนิคการฟื้นฟูป่าที่เหมาะสมกับระดับความเสื่อมโทรมของพื้นที่ – หัวข้อที่ 4 ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของการฟื้นฟูป่า และความสำคัญของหอพรรณไม้ในการฟื้นฟูป่า – หัวข้อที่ 5 การเลือกชนิดไม้ยืนต้นเพื่อการฟื้นฟูป่า – หัวข้อที่ 6 การสำรวจสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อนการฟื้นฟู – หัวข้อที่ 7 อนาคตของการฟื้นฟูป่า : การฟื้นฟูป่าแบบอัตโนมัติ – หัวข้อที่ 8 การดูแลพื้นที่หลังการฟื้นฟู และการติดตามผลการฟื้นฟูป่า

ระยะเวลาการเรียน วันที่ 12 มิถุนายน – 6 สิงหาคม 2564 .การอบรมภาคปฏิบัติรูปแบบออนไลน์ (จำนวน 8 หัวข้อ รวม 17 ชั่วโมง) – หัวข้อที่ 1 การสำรวจสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อนการฟื้นฟูจากภาคพื้นดิน และอากาศยานไร้คนขับ – หัวข้อที่ 2 การวิเคราะห์ภาพถ่ายเบื้องต้น – หัวข้อที่ 3 การวางแผนการฟื้นฟูป่า กรณีศึกษาจากม่อนล่อง – หัวข้อที่ 4 การเก็บข้อมูลชีพลักษณ์ ตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง และการเก็บเมล็ด – หัวข้อที่ 5 การจัดการเมล็ด และต้นกล้าในเรือนเพาะชำ – หัวข้อที่ 6 การเตรียมพื้นที่และการเตรียมต้นกล้าก่อนการฟื้นฟู – หัวข้อที่ 7 การปลูกต้นกล้า และการดูแลต้นกล้าหลังการปลูก – หัวข้อที่ 8 การฝึกปฏิบัติเพาะเมล็ด (ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์ที่ทางหลักสูตรจัดส่งให้) .ระยะเวลาการเรียน วันที่ 7 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564

เปิดรับสมัครวันที่ 3-31 พฤษภาคม 2564 รับจำนวนจำกัด 30 คน เท่านั้น สมัครได้ทาง .https://www.lifelong.cmu.ac.th/courseleid.php?id=000094 ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 1,600 บาท (สำหรับนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้รับยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท เหลือเพียง 1,000 บาท) ปีนี้ยังพิเศษสำหรับผู้เรียนรุ่นที่ 2 หากผู้เรียนผ่านหลักสูตรนี้ จะได้รับค่าลงทะเบียนหลักสูตร และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย คืนเต็มจำนวนตามที่ได้จ่ายจริง

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-6116345 (เอื้องอริน) หรือ Facebook Fanpage : เทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า https://www.facebook.com/ForestRestorationCMU

สมัครเรียนหลักสูตร ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะhttps://www.lifelong.cmu.ac.th/courseleid.php?id=000094

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#เทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า#ค่ายวิชาการ#COVID19#CMUMOOC#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#FORRU#หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่ามช#ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา