ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สกน. และกลุ่มชาติพันธุ์ ยื่นข้อเรียกร้องการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 24th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

ช่วงเช้าวันนี้ (24 ส.ค. 65) สมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ หรือ สกน. และกลุ่มชาติพันธุ์ เดินทางไปยังโรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry หรือ MMRF5 เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อเวทีการประชุมเอเปคด้านป่าไม้ จำนวนทั้งสิ้น 7 ข้อ ได้แก่ การขอให้ใช้หลักการ “สิทธิชุมชน” ในการจัดการที่ดินและทรัพยากร ตามรัฐธรรมนูญ, การขอให้เร่งออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีความผิดเกี่ยวกับปัญหาป่าไม้และที่ดินอันเกิดจากการดำเนินการตามนโยบายรัฐ เพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ, ให้ยกเลิก พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2565 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยให้ภาคประชาชนได้ร่วมร่างกฎหมาย, ให้เดินหน้าธนาคารที่ดินและกลไกภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า เพื่อกระจายการถือครองที่ดินสู่มือเกษตรกรอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน, ให้หยุดนโยบาย “ฟอกเขียว”, หยุดนโยบายมาตรการห้ามเผาที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนท้องถิ่น และ ขอให้รัฐไทยปฏิบัติตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง

จากนั้น ในช่วงบ่าย เวลา 14.30 น. กลุ่มสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ หรือ สกน. และกลุ่มชาติพันธุ์ ได้เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายของรัฐโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่มีความซับซ้อนกับแนวเขตป่าของรัฐ รวมถึงขอให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 5 พื้นที่ และเกษตรกรรายย่อยไร้สิทธิในที่ดิน ในรูปแบบธนาคารที่ดินตามเจตนารมณ์การกระจายการถือครองที่ดินโดยชุมชน โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับหนังสือ พร้อมร่วมหารือกับตัวแทนกลุ่มสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ หรือ สกน. และกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังและหาแนวทางแก้ไข

ในเบื้องต้น การหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งตัวแทนของชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุม ได้ชี้แจงถึงความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะได้มีการลงพื้นที่สำรวจชุมชนบางส่วน พร้อมประชุมหารือในเวทีระดับพื้นที่ของอำเภอ เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันอีกครั้ง โดยวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. จะได้มีการลงพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. จะได้มีการลงพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบและเข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ และจะดำเนินการแก้ไขทันทีตามอำนาจที่จะสามารถดำเนินการได้ แต่หากมีข้อร้องเรียนใดที่นอกเหนือจากอำนาจการดำเนินงานของจังหวัด ก็พร้อมที่จะเป็นผู้ประสาน ติดตามงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแล และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่

Hashtag: #สมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ#กลุ่มชาติพันธุ์#ปัญหาที่ดินทำกิน#สิทธิชุมชน#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา