ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สคบ. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่อร่างกฎหมาย ครั้งที่ 3

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่อร่างกฎหมาย ครั้งที่ 3 นำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะรัฐมนตรี ดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอกฎหมาย

 S__47202310 S__47202323

พลเอกสุชาติ หนองบัว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระ อำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภคและการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ตามมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ครั้งที่ 3 โดยมี นายกฤษณ์ ธณาวนิช รองผู้ว่าร่ชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่อร่างกฎหมายที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างกฎหมาย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระอำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภคและการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ตามมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าว โดยได้มีการประชุมและพิจารณายกร่าง จำนวน 10 ครั้ง และมีมติให้ สคบ. จัดรับฟังความคิดเห็นรวม 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 4 ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ สมาคม มูลนิธิ ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจ เครือข่ายภาครัฐ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อ สคบ. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนแล้ว สคบ. จะดำเนินการนำความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะรัฐมนตรี พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายต่อไป

แท็ก คำค้นหา