ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์ ดูแลหญิงไทยทุกสิทธิการรักษา จากภาวะ ‘ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์’

  เมื่อ: วันเสาร์, ตุลาคม 8th, 2022, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมหรือไม่พึงประสงค์ โดยที่ผ่านมามีหญิงตั้งครรภ์จำนวนไม่น้อยต้องประสบภาวะยุติการตั้งครรภ์อย่างไม่ปลอดภัย นำไปสู่อันตรายและเสียชีวิต หรือความผิดปกติหรือทุพพลภาพอย่างร้ายแรงของทารกที่จะคลอดออกมา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงบรรจุ “บริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย” ให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับหญิงไทยทุกอายุ ทุกสิทธิการรักษา ที่จำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์จากภาวะการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ครอบคลุมทั้งวิธีการใช้ยาหรือวิธีการทางศัลยกรรม โดยมีหน่วยบริการซึ่งลงทะเบียนกับกรมอนามัย จำนวน 144 แห่ง ครอบคลุม 23 จังหวัด

การขอรับหรือการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ ต้องเป็นไปตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2565 ซึ่งได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อที่ 26 ก.ย. 65 และจะมีผลบังคับเมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันประกาศ ที่กำหนดให้หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยไม่ถือเป็นความผิดทางอาญา แต่ต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ได้รับข้อมูลรอบด้านก่อนการตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์.

#ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์#ประกันสุขภาพ#สิทธิการรักษา#สปสช. #ภาคเหนือรายวัน#Phaknuadaily

แท็ก คำค้นหา