ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดจังหวัดเชียงใหม่ Season 4

  เมื่อ: วันจันทร์, มิถุนายน 12th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดจังหวัดเชียงใหม่ Season 4 “แบบนี้ก็ได้เหรอ” โดยให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
151769 151772 151777 151779
วันที่ 10 มิ.ย. 2560 ที่ ห้องประชุมอาคารไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดจังหวัดเชียงใหม่ Season 4 “แบบนี้ก็ได้เหรอ” โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น มีจิตสำนึก มีค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยมีผู้แทนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่จำนวนกว่า 100 คนเข้าร่วมในกิจกรรมทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศนโยบาย ด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคม ประเด็นเด็กและเยาวชน โดยส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ด้วยการให้เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย มีความรู้คู่จริยธรรม ส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว มีความมั่นคง มีความสัมพันธภาพที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมประสานชุมชนให้มีบทบาทในการป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม

แท็ก คำค้นหา