ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สมัชชาสุขภาพจังหวัด 8 จังหวัด ในเขตพื้นที่ 1 นำ เปิดเวทีการประชุมสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่เป็นธรรม

  เมื่อ: วันอังคาร, สิงหาคม 23rd, 2022, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, วัฒนธรรม, สังคม

สมัชชาสุขภาพจังหวัด 8 จังหวัด ในเขตพื้นที่ 1 นำ เปิดเวทีการประชุมสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่เป็นธรรม ตามกรอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ : เขตสุขภาพเพื่อประชาชน พื้นที่เขต 1

สมัชชาสุขภาพจังหวัด 8 จังหวัด ในเขตพื้นที่ 1 นำ เปิดเวทีการประชุมสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่เป็นธรรม ตามกรอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.​ ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การเปิดเวทีในวันนี้พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างการรับรู้ต่อ ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและหารือแนวทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่เป็นธรรมตามกรอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในระดับพื้นที่

โดยมี ศาสตรจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสยมพร ศิรินาวิน ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต1 กล่าววัตถุประสงค์ กล่าวเปิดงานโดย นาย สุทธพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.มีการเสวนา ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 1 ที่เชื่อมโยงกับ ร่าง ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 โดย นางมัลลิกา ตะติยาพรพันธ์ ตัวแทนภาคีเครือข่ายกลุ่มเปราะบาง​ นายนพดล จำรัส สุขภาวะสูงวัยล้านนา​ พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทโธ,ผศ,ดร. สุขภาวะพระสงฆ์ล้านนา​ และนายวิทยา ครองทรัพย์ ตัวแทนสภาลมหายใจภาคเหนือ ดำเนินรายการโดย นางสาวนัทฤทัย ทวีฤทธิ์กุล​ และเวที ตัวแทนสมัชชาสุขภาพจังหวัด 8 จังหวัด ในเขตพื้นที่ 1 นำเสนอการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ และแนวทางการขับเคลื่อนในปี 2566 ที่เชื่อมโยงกับ ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3

ที่ประชุมระดมความคิดแนวทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในระดับพื้นที อย่างบูรณาการ​ สรุปและปิดการประชุมโดย ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) และเลขานุการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 119 คน แบ่งเป็นทาง On site 90 คน On line 29 คน

#สมัชชาสุขภาพจังหวัด#เขตสุขภาพเพื่อประชาชน#เครือข่ายกลุ่มเปราะบาง#โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว#ระบบสุขภาพแห่งชาติ

แท็ก คำค้นหา