ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชดำเนินทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (26 ต.ค. 63) เวลา 15.43 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะรองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เบิกผู้สนับสนุนการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นกดปุ่มไฟฟ้า เพื่อเปิดแพรคลุมพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช.การจัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช นี้ เริ่มจากที่จังหวัดเชียงใหม่ขอความอนุเคราะห์ไปยังมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เมื่อความทราบฝ่าพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล จัดสร้างขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้โดยรอบด้วย

โดยพระอนุสาวรีย์ มีขนาด 1.5 เท่าของพระองค์จริง ในพระอิริยาบถประทับนั่งบนพระเก้าอี้ ประดิษฐานบนพระแท่น ณ ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเคารพ ศรัทธา เทิดทูน และรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุขของประเทศ โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา ชนเผ่าปกาเกอะญอ ม้ง และลีซอ ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วย

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / พยุงศักดิ์ เทพแก้ว ภาพ-ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆ www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

แท็ก คำค้นหา