ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สวนนงนุชพัทยา จับมือ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ลงนาม MOU 3 ฉบับ ยกระดับการเรียนการสอนนักศึกษา

  เมื่อ: วันอาทิตย์, กรกฎาคม 24th, 2022, หมวด การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ต่างจังหวัด‏, สังคม

ณ สวนนงนุชพัทยา นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ลงนาม MOU 3 ฉบับ เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของนักศึกษา ประกอบด้วย 1.ความร่วมมือทางวิชาการ 2.โครงการหลักสูตรวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมไม้ขุดล้อมและการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า สวนนงนุชพัทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาในเรื่องของการศึกษา พัฒนาเสริมสร้างความรู้จึงได้สนับสนุนสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และสวนนงนุชยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่อง การปลูกผักอินทรีย์,การเผาถ่าน,ผลิตน้ำสัมควันไม้,การเลี้ยงใส้เดือน,สวนสมุนไพร,พิพิธภัณฑ์โขน,โรงเรือนเพาะปลูกกัญชา กัญชง ทั้งสายพันธุ์ไทยและต่างประเทศ

สำหรับการลงนามMOU ในครั้งนี้ สวนนงนุชพัทยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตกลงที่จะร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาระหว่างกันโดยการจัดโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การอบรมหลักสูตรวิชาชีพ การวิจัย โดยทั้งสองจะสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านทรัพยากรบุคคล ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาระหว่างกันทั้งในและนอกเวลาราชการ ตามที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ดำเนินการ

Hashtag: #สวนนงนุชพัทยา#มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์#สวนนงนุช#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา