ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สสจ.เชียงใหม่ จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงใหม่และวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย แห่งชาติ ประจำปี 2565

  เมื่อ: วันศุกร์, ตุลาคม 28th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์, วัฒนธรรม, สังคม

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ภญ.นฤมล ขันตีกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงใหม่และวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ วัดป่าตาล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูถิรบุญวัฒน์ เภสัชกรพลแก้ว วัชระชัยสุรพล หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง คณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่ วิทยากร แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมงาน

ภญ.นฤมล กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์ ให้การแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ มีคุณภาพมาตรฐาน วิชาการก้าวไกลต่อยอดภูมิปัญญา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และสุขภาพแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ทันสมัย ครอบคลุมทุกหน่วยบริการ เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มวัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และแพทย์ทางเลือก ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักวิชาการ การพัฒนาวิชาการงานวิจัย และสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และแพทย์ทางเลือก ให้มีความน่าเชื่อถือ สู่การนำไปใช้ประโยชน์และการให้บริการ และการพัฒนา ส่งเสริม และต่อยอดภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และแพทย์ทางเลือก เพื่อประชาชนพึ่งพาตนเอง และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งการจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงใหม่และวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย แห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันนี้ ถือเป็นวันที่รวบรวมภูมิปัญญาล้านนาที่จะสามารถพัฒนา ต่อยอดให้มีความโดดเด่น ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การขับเคลื่อนที่พลิกโฉมให้เป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชน เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานมหกรรมฯ ประกอบด้วย พิธีมอบเกียรติบัตร ได้แก่ หมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรอง ประจำปี 2565 จำนวน 18 ราย สถานฝึกอบรมมาตรฐานด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 รางวัล พื้นที่ต้นแบบดีเด่น ด้านการแพทย์แผนไทย ระดับเขตสุขภาพจำนวน 4 รางวัล รางวัลแหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ระดับชาติ ดีเยี่ยม จำนวน 2 รางวัล การเสวนาทางวิชาการ โดย ชมรมสมุนไพรชาวยอง หมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรอง หมอพื้นบ้านผู้ทรงคุณวุฒิ บริการย่ำขาง ตอกเส้น แช่เท้า พอกเข่า พอกตา โหราศาสตร์ล้านนา ยาปรับธาตุ สมุนไพรชนเผ่า นิทรรศการจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ ทั้ง 3 สาย สาธิตการดูแลหญิงหลังคลอด การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย นิทรรศการจากคณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวิสาหกิจชุมชน

#มหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย#วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย#แพทย์แผนไทย#สาธารณสุขเชียงใหม่#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา