ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สสจ.เชียงใหม่ ส่งมอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ๖๒ แห่ง ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพุธ, ตุลาคม 19th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, สังคม

๑๙ ตุลาคม ๒๔๖๕ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีส่งมอบสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

.

ในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ ๑ , นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , นายวิษณุ วิทยวรารัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ ๑๒ อำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ๖๒ แห่ง ร่วมลงนามในครั้งนี้

.

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงทิศทางการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจด้านการสาธารณสุข เป็นอีกมิติหนึ่งของกระบวนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยที่มาตรา ๓๒ กำหนดให้มีแผนการกระจายอำนาจ ระบุรายละเอียดอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ โดยการถ่ายโอนสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้กับ เทศบาลหรือ อบต. ทั้งในฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ โดยในตอนท้ายของแผนฉบับที่ ๒ ได้กำหนดว่า หากไม่สามารถถ่ายโอนไปยัง อบต. หรือเทศบาลได้ ก็ให้ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงเป็นนิมิตหมายอันดี ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ส่งมอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๖๒ แห่ง ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ซึ่งในการดำเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน หรือในโอกาสข้างหน้า ทั้งสองหน่วยงานคงจะได้ร่วมกันพัฒนาระบบการให้บริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชนคนเชียงใหม่ให้มีสุขภาพดี แก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

.

ทางด้าน นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีความพร้อมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น ๔๙ จังหวัดทั่วประเทศนั้น จังหวัดเชียงใหม่ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ประสงค์ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น ๖๒ แห่ง ในพื้นที่ ๑๒ อำเภอ มีบุคลากรที่ถ่ายโอน จำนวนทั้งสิ้น ๓๗๘ คน แยกเป็นข้าราชการ จำนวน ๑๘๗ คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๔๑ คน และลูกจ้างชั่วคราว / อื่นๆ จำนวน ๕๐ คน

.

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยึดมั่นในหลักการ เห็นด้วยกับการกระจายอำนาจในการถ่ายโอนภารกิจนี้ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , การถ่ายโอนครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะร่วมมือกันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ จะดูแลบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยินดีช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเพื่อให้การถ่ายโอนภารกิจฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

.

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล#สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ#กระทรวงสาธารณสุข#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา